Access Errors

שגיאות גישה

כל שיטות Classroom API עשויות להחזיר שגיאת PERMISSION_DENIED (HTTP 403) אם משתמש קצה לא עומד בדרישות המוקדמות לקבלת גישה. ההודעה הנלווית לשגיאה מכילה הודעת שגיאה שעוזרת לזהות את הגורם לבעיה ולהפנות משתמשים לבצע את הפעולה המתאימה.

בקטעים הבאים מתוארות הודעות השגיאה ב-API.

CannotDirectAddUser

CannotDirectAddUser מציין שלא ניתן לצרף משתמש ישירות לקורס. הקוד הזה קורה כשמנהל דומיין מנסה להוסיף משתמש לקורס, ולמשתמש הזה אין כתובת אימייל או שהוא לא שייך לדומיין.

פעולה אפשרית: תיאור הסיבה לכשל והצעה שמנהל הדומיין יבדוק אם חשבון המשתמש קיים ונמצא בתוך הדומיין של מנהל המערכת של הקורס.

ClassroomDisabled

ClassroomDisabled מציין שלמשתמש ששלח את הבקשה אין גישה ל-Classroom.

פעולה אפשרית: הפנו את המשתמשים להוראות בנושא הפעלת הגישה ל-Classroom. ייתכן שהמשתמש משתמש בחשבון שגוי, לכן אפשר לספק קישור לשימוש בחשבונות מרובים כדי שהמשתמש יוכל לבחור בחשבון הנכון.

ClassroomApiDisabled

ClassroomApiDisabled מציין שלמשתמש ששלח את הבקשה אין גישה ל-Classroom API.

פעולה אפשרית: הפנו את המשתמשים להוראות בנושא הפעלת גישה לנתוני Classroom. מומלץ גם לעיין במאמר ClassroomDisabled, כי יכול להיות שהמשתמש משתמש בחשבון שגוי.

ProjectPermissionDenied

ProjectPermissionDenied מציין שהבקשה ניסתה לשנות משאב המשויך לפרויקט אחר ב-Play Console.

פעולה אפשרית: מציין שהאפליקציה לא יכולה לבצע את הבקשה הרצויה. ניתן ליצור אותה רק בפרויקט Developer Console שיש לו מזהה לקוח OAuth שיצר את המשאב.