REST Resource: userProfiles.guardians

משאב: אפוטרופוס

קשר בין תלמיד לאפוטרופוס של אותו תלמיד. האפוטרופוסים יכולים לקבל מידע על העבודה של התלמיד/ה בקורס.

ייצוג JSON
{
  "studentId": string,
  "guardianId": string,
  "guardianProfile": {
    object (UserProfile)
  },
  "invitedEmailAddress": string
}
שדות
studentId

string

המזהה של התלמיד/ה שעליו חל/ה הקשר של האפוטרופוס.

guardianId

string

המזהה של האפוטרופוס.

guardianProfile

object (UserProfile)

פרופיל המשתמש של האפוטרופוס.

invitedEmailAddress

string

כתובת האימייל שאליה נשלחה ההזמנה הראשונית לאפוטרופוס. השדה הזה גלוי רק למנהלי דומיין.

שיטות

delete

מתבצעת מחיקה של אפוטרופוס.

get

מחזירה אפוטרופוס ספציפי.

list

מחזירה רשימה של אפוטרופוסים שהמשתמש ששלח את הבקשה מורשה לצפות בהם. האפוטרופוסים מוגבלים לאפוטרופוסים שתואמים לבקשה.