با استفاده از عملگر AND

با استفاده از عملگر AND می توانید چندین عبارت را جستجو کنید. این عملگر فقط زمانی نتایج را برمی‌گرداند که شرایط هر دو طرف عملگر درست باشد.

جستجوی چند عبارت از AND به طور ضمنی استفاده می کند. به عنوان مثال، جستجوی زیر فایل‌های پایتون حاوی عبارت server را برمی‌گرداند:

server lang:python

از طرف دیگر، می توانید اپراتور AND را به صراحت عرضه کنید. مثلا:

server AND lang:python