گروه بندی عبارات جستجو

می توانید چند عبارت جستجو را با استفاده از پرانتز ( ( و ) ) با هم گروه بندی کنید. مثلا:

(hello OR world) AND lang:java

همچنین می توانید چندین گروه را لانه کنید. مثلا:

((Strings OR StringBuilder) AND lang:java) OR (std AND lang:cpp)

برای اطلاعات بیشتر به گزینه های نحو اضافی در مستندات مرجع مراجعه کنید.