با استفاده از عملگر OR

عملگر OR اگر با عبارتی در دو طرف کلمه کلیدی مطابقت داشته باشد، نتیجه را برمی‌گرداند. برای مثال، جستجوی زیر فایل‌هایی را برمی‌گرداند که حاوی عبارت hello یا عبارت world .

hello OR world