جستجو برای فایل ها

به طور پیش فرض، کوئری ها هم نام فایل ها و هم محتوای فایل ها را جستجو می کنند. شما می توانید جستجوی خود را فقط به نام فایل ها از چند طریق محدود کنید. به عنوان مثال، می توانید از فیلتر file برای جستجوی یک فایل با استفاده از مسیر آن استفاده کنید. مثلا:

file:main

فیلترهای زیر همان نتایج فیلتر file برمی‌گردانند:

  • filepath
  • f
  • path

همچنین می توانید نام فایل را با تایپ نام و پسوند آن جستجو کنید. مثلا:

f:main\.java