با نحوه جستجوی کد در پروژه های نرم افزاری منبع باز مانند Chromium و Android آشنا شوید.

در جستجوی کد با فیلترها، عملگرها، گزینه های نحوی و میانبرهای صفحه کلید پشتیبانی شده آشنا شوید.