เอกสารอ้างอิง API

เอกสารการค้นพบ

โปรดดูรายละเอียดของทรัพยากร Discovery Platform ในหน้าการนําเสนอแหล่งข้อมูล

วิธีการ URI ของ REST * คำอธิบาย
list GET  /apis เรียกข้อมูลรายการ API ที่ปลายทางนี้รองรับ

* เกี่ยวข้องกับ URI พื้นฐาน: https://discovery.googleapis.com/discovery/v1