สรุปประเภทและรูปแบบ

คุณใช้พร็อพเพอร์ตี้ type และ format ในพารามิเตอร์และสคีมาเพื่อกําหนดประเภทข้อมูลของพร็อพเพอร์ตี้ได้ พร็อพเพอร์ตี้ type ระบุประเภทของพร็อพเพอร์ตี้เมื่อส่งในคําขอและการตอบกลับใน JSON (JSON รองรับประเภทข้อมูลบางประเภท โปรดดูรายละเอียดที่ json.org) พร็อพเพอร์ตี้ format มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทพื้นฐาน พร็อพเพอร์ตี้จะมีพร็อพเพอร์ตี้ type เสมอ แต่บางพร็อพเพอร์ตี้อาจมีพร็อพเพอร์ตี้ format ด้วย

ตัวอย่างเช่น จํานวนเต็ม 64 บิตไม่สามารถแสดงในรูปแบบ JSON ได้ (เนื่องจากจํานวนเต็มของ JavaScript และการสนับสนุน JSON สูงสุด 2^53) ดังนั้น จํานวนเต็ม 64 บิตจะต้องแสดงถึงสตริงในคําขอ JSON/การตอบกลับ ดังนั้น พร็อพเพอร์ตี้ type จะตั้งค่าเป็น "string" แต่จะมีการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ format เป็น "int64" เพื่อระบุว่าเป็นจํานวนเต็ม 64 บิต

ข้อกําหนดของสคีมา JSON มีการกําหนดชุดค่าทั่วไปสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ format อยู่แล้ว บริการ Discovery ของ Google APIs รองรับค่าเหล่านี้บางส่วน และกําหนดค่าอื่นๆ ด้วย รายการค่า type และ format ทั้งหมดที่ Google API Discovery Discovery รองรับมีดังนี้

ค่าของประเภท ค่าของรูปแบบ ความหมาย
any ที่พักอาจมีประเภทใดก็ได้ โดยข้อกําหนดของสคีมา JSON
array อาร์เรย์ของค่า JavaScript พร็อพเพอร์ตี้ items ระบุสคีมาสําหรับค่าอาร์เรย์ กําหนดโดยข้อกําหนดของสคีมา JSON
boolean ค่าบูลีนได้ทั้ง "true" หรือ "false" กําหนดโดยข้อกําหนดของสคีมา JSON
integer int32 จํานวนเต็มที่ลงชื่อ 32 บิต โดยมีมูลค่าขั้นต่ําคือ -2,147,483,648 และค่าสูงสุดคือ 2,147,483,647 (รวมเลขตัวแรกและตัวสุดท้าย)
integer uint32 จํานวนเต็มที่ไม่มีเครื่องหมาย 32 บิต โดยมีค่าขั้นต่ําเป็น 0 และค่าสูงสุดคือ 4,294,967,295
number double จุดทศนิยม IEEE 754 แบบ 64 บิตมีความแม่นยําสูง
number float จุดลอยตัว IEEE 754 แบบ 32 บิตชนิดความแม่นยําเดียว
object ออบเจ็กต์ JavaScript กําหนดโดยข้อกําหนดของสคีมา JSON
string สตริงที่กําหนดเอง กําหนดโดยข้อกําหนดของสคีมา JSON
string byte สตริงไบต์ที่เข้ารหัสฐาน 64 ที่เข้ารหัสด้วยตัวอักษรที่ปลอดภัยของ URL และชื่อไฟล์ (บางครั้งเรียกว่า "web-safe" หรือ "base64url") กําหนดโดย RFC4648
string date วันที่ RFC3339 ในรูปแบบ YYYY-MM-DD ที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสคีมา JSON
string date-time การประทับเวลา RFC3339 ในเวลา UTC ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ ส่วนมิลลิวินาที (".SSS") เป็นส่วนที่ไม่บังคับ ที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสคีมา JSON
string google-datetime การประทับเวลา RFC3339 ในเวลา UTC ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ ส่วนมิลลิวินาที (".SSS") เป็นส่วนที่ไม่บังคับ
string google-duration สตริงสิ้นสุดที่คําต่อท้าย "quot;s" (ระบุวินาที) และอยู่ต่อจากจํานวนวินาที โดยมีนาโนวินาทีแสดงเป็นเสี้ยววินาที จุดจะใช้เป็นจุดทศนิยมเสมอ ไม่ใช่คอมมา
string google-fieldmask สตริงซึ่งคั่นด้วยคอมมา ชื่อช่องจะปรากฏในรูปแบบการตั้งชื่อแบบอูฐล่าง
string int64 จํานวนเต็มแบบ 64 บิต ค่าต่ําสุดคือ -9,223,372,036,854,775,808 และสูงสุดที่ 9,223,372,036,854,775,807 (รวม)
string uint64 จํานวนเต็มที่ไม่มีเครื่องหมาย 64 บิต โดยมีค่าต่ําสุดเป็น 0 และค่าสูงสุดคือ (2^64)-1 (รวม)