Actor

Actor

ผู้ดำเนินการของกิจกรรมในไดรฟ์

การแสดง JSON
{

 // Union field type can be only one of the following:
 "user": {
  object (User)
 },
 "anonymous": {
  object (AnonymousUser)
 },
 "impersonation": {
  object (Impersonation)
 },
 "system": {
  object (SystemEvent)
 },
 "administrator": {
  object (Administrator)
 }
 // End of list of possible types for union field type.
}
ช่อง
ช่องการรวม type ประเภทนักแสดง type ต้องเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น
user

object (User)

ผู้ใช้ปลายทาง

anonymous

object (AnonymousUser)

ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ

impersonation

object (Impersonation)

บัญชีที่ดำเนินการในนามของบัญชีอื่น

system

object (SystemEvent)

ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ (กล่าวคือ ทริกเกอร์โดยระบบ)

administrator

object (Administrator)

ผู้ดูแลระบบ