Target

เป้าหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของกิจกรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแชร์ประวัติกิจกรรมกับผู้ใช้ได้ที่การแสดงประวัติกิจกรรม

การแสดง JSON
{
 "teamDrive": {
  object (TeamDrive)
 },

 // Union field object can be only one of the following:
 "driveItem": {
  object (DriveItem)
 },
 "drive": {
  object (Drive)
 },
 "fileComment": {
  object (FileComment)
 }
 // End of list of possible types for union field object.
}
ช่อง
teamDrive
(deprecated)

object (TeamDrive)

ช่องนี้เลิกใช้งานแล้ว โปรดใช้ช่อง drive แทน

ช่องการรวม object ประเภทของออบเจ็กต์เป้าหมาย object ต้องเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น
driveItem

object (DriveItem)

เป้าหมายคือรายการในไดรฟ์

drive

object (Drive)

เป้าหมายคือไดรฟ์ที่แชร์

fileComment

object (FileComment)

เป้าหมายคือความคิดเห็นในไฟล์ในไดรฟ์