TimeRange

TimeRange

ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลา

การแสดง JSON
{
  "startTime": string,
  "endTime": string
}
ช่อง
startTime

string (Timestamp format)

จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา

การประทับเวลาจะอยู่ในรูปแบบ RFC3339 UTC "Zulu" ที่มีความละเอียดระดับนาโนวินาทีและมีตัวเลขเศษส่วนได้สูงสุด 9 หลัก ตัวอย่างเช่น "2014-10-02T15:01:23Z" และ "2014-10-02T15:01:23.045123456Z"

endTime

string (Timestamp format)

จุดสิ้นสุดของช่วงเวลา

การประทับเวลาจะอยู่ในรูปแบบ RFC3339 UTC "Zulu" ที่มีความละเอียดระดับนาโนวินาทีและมีตัวเลขเศษส่วนได้สูงสุด 9 หลัก ตัวอย่างเช่น "2014-10-02T15:01:23Z" และ "2014-10-02T15:01:23.045123456Z"