Method: apps.list

แสดงรายการแอปที่ติดตั้งของผู้ใช้

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v2/apps

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
appFilterExtensions

string

รายการนามสกุลไฟล์ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคสำหรับเปิดโดยใช้การกรอง แอปทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตการค้นหาแอปที่ระบุซึ่งเปิดนามสกุลไฟล์ที่ระบุได้จะรวมอยู่ในคำตอบ หากระบุ appFilterMimeTypes ด้วย ผลลัพธ์คือการรวมรายการแอปทั้ง 2 รายการ

appFilterMimeTypes

string

รายการประเภท MIME ที่คั่นด้วยคอมมาสำหรับเปิดโดยมีการกรอง แอปทั้งหมดภายในขอบเขตการค้นหาแอปที่ระบุซึ่งเปิดประเภท MIME ที่ระบุได้จะรวมอยู่ในคำตอบ หากระบุ appFilterExtensions ด้วย ผลลัพธ์คือการรวมรายการแอปทั้ง 2 รายการ

languageCode

string

รหัสภาษาหรือรหัสท้องถิ่นตามที่กำหนดโดย BCP 47 โดยมีส่วนขยายบางส่วนจากรูปแบบ LDML ของ Unicode (http://www.unicode.org/reports/tr35/)

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

รายการแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ผู้ใช้ได้ติดตั้งหรือให้สิทธิ์เข้าถึง Google ไดรฟ์

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "etag": string,
 "defaultAppIds": [
  string
 ],
 "kind": string,
 "selfLink": string,
 "items": [
  {
   object (App)
  }
 ]
}
ช่อง
etag

string

ETag ของรายการ

defaultAppIds[]

string

apps.list ของรหัสแอปที่ผู้ใช้กำหนดให้ใช้โดยค่าเริ่มต้น รายการนี้เรียงลำดับตามลำดับความสำคัญ (จากต่ำสุดไปสูงสุด)

kind

string

เป็น drive#appList เสมอ

items[]

object (App)

รายการแอป

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly

ขอบเขตบางอย่างถูกจำกัดและต้องมีการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แอปใช้งานได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการให้สิทธิ์