Method: changes.watch

Zasubskrybuj zmiany dotyczące użytkownika.

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v2/changes/watch

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
driveId

string

Dysk współdzielony, z którego będą zwracane zmiany. Jeśli określisz identyfikatory zmian, będą one odzwierciedlać dane dla dysku współdzielonego. Użyj identyfikatora połączonego dysku i zmień identyfikator jako identyfikatora.

includeCorpusRemovals

boolean

Określa, czy zmiany powinny obejmować zasób, jeśli użytkownik nadal ma do niego dostęp w momencie żądania, nawet jeśli plik został usunięty z listy zmian i nie będzie już w nim uwzględnione żadne dalsze wpisy o zmianach.

includeDeleted

boolean

Określa, czy uwzględnić zmiany wskazujące, że elementy zostały usunięte z listy zmian (np. przez usunięcie lub utratę dostępu).

includeItemsFromAllDrives

boolean

Określa, czy w wynikach mają być uwzględnione zarówno elementy z Mojego dysku, jak i dysku współdzielonego.

includeSubscribed

boolean

Określa, czy w wyniku mają być uwzględnione zmiany spoza hierarchii Mojego dysku. Jeśli zasada ma wartość Fałsz, zmiany w plikach, takich jak te w folderze Dane aplikacji, oraz w udostępnionych plikach, które nie zostały dodane do Mojego dysku, są pomijane w wynikach wyszukiwania.

includeTeamDriveItems
(deprecated)

boolean

Wycofane: zamiast tego użyj elementu includeItemsFromAllDrives.

maxResults

integer

Maksymalna liczba zmian do zwrócenia.

pageToken

string

Token kontynuacji poprzedniego żądania listy na następnej stronie. Należy ustawić wartość nextPageToken z poprzedniej odpowiedzi lub odpowiedź z metody getStartPageToken.

spaces

string

Rozdzielona przecinkami lista spacji, których dotyczy zapytanie. Obsługiwane wartości to drive, appDataFolder i photos.

startChangeId
(deprecated)

string (int64 format)

Wycofane: zamiast tego użyj elementu pageToken.

supportsAllDrives

boolean

Określa, czy aplikacja żądająca obsługuje zarówno Mój dysk, jak i dyski współdzielone.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Wycofane: zamiast tego użyj elementu supportsAllDrives.

teamDriveId
(deprecated)

string

Wycofane: zamiast tego użyj elementu driveId.

includePermissionsForView

string

Określa, które dodatkowe uprawnienia do widoku mają być uwzględnione w odpowiedzi. Obsługiwana jest tylko wartość published.

includeLabels

string

Rozdzielona przecinkami lista identyfikatorów etykiet do uwzględnienia w części labelInfo odpowiedzi.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Channel.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Channel.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.