REST Resource: children

ทรัพยากร: ChildReference

การอ้างอิงไปยังหน่วยย่อยของโฟลเดอร์

เมธอดทรัพยากรบางอย่าง (เช่น children.get) ต้องใช้ childId ให้ใช้เมธอด children.list เพื่อเรียกข้อมูลรหัสของผู้เผยแพร่โฆษณาย่อย

การแสดง JSON
{
  "id": string,
  "selfLink": string,
  "kind": string,
  "childLink": string
}
ช่อง
id

string

รหัสของผู้เผยแพร่โฆษณาย่อย

kind

string

เอาต์พุตเท่านั้น เป็น drive#childReference เสมอ

วิธีการ

delete

นำบุตรหลานออกจากโฟลเดอร์

get

รับการอ้างอิงย่อยที่เฉพาะเจาะจง

insert

แทรกไฟล์ลงในโฟลเดอร์

list

แสดงรายการย่อยของโฟลเดอร์