REST Resource: changes

แหล่งข้อมูล: การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงของไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์

การแสดง JSON
{
 "kind": string,
 "removed": boolean,
 "file": {
  object (File)
 },
 "fileId": string,
 "time": string,
 "driveId": string,
 "type": string,
 "teamDriveId": string,
 "teamDrive": {
  object (TeamDrive)
 },
 "changeType": string,
 "drive": {
  object (Drive)
 }
}
ช่อง
kind

string

ระบุประเภทของทรัพยากรนี้ ค่า: สตริงคงที่ "drive#change"

removed

boolean

มีการนำไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์ออกจากรายการการเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น ด้วยการลบหรือการเสียสิทธิ์เข้าถึงหรือไม่

file

object (File)

สถานะที่อัปเดตของไฟล์ แสดงหากประเภทเป็นไฟล์และไม่ได้นำไฟล์ออกจากรายการการเปลี่ยนแปลงนี้

fileId

string

รหัสของไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

time

string

เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ (วันที่และเวลา RFC 3339)

driveId

string

รหัสของไดรฟ์ที่แชร์ที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงนี้

type
(deprecated)

string

เลิกใช้งานแล้ว: ใช้ changeType แทน

teamDriveId
(deprecated)

string

เลิกใช้งานแล้ว: ใช้ driveId แทน

teamDrive
(deprecated)

object (TeamDrive)

เลิกใช้งานแล้ว: ใช้ drive แทน

changeType

string

ประเภทของการเปลี่ยนแปลง ค่าที่เป็นไปได้คือ file และ drive

drive

object (Drive)

สถานะที่อัปเดตแล้วของไดรฟ์ที่แชร์ แสดงหาก ChangeType เป็นไดรฟ์ ผู้ใช้จะยังคงเป็นสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์ และไม่ได้ลบไดรฟ์ที่แชร์

วิธีการ

getStartPageToken

รับ pageToken เริ่มต้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

list

แสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้หรือไดรฟ์ที่แชร์

watch

สมัครรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้