Tài liệu tham khảo API của Android

API Google Fit là một phần của Dịch vụ Google Play. API Google Fit có trong các gói sau: