مرجع Android API

APIهای Google Fit بخشی از خدمات Google Play هستند. APIهای Google Fit در این بسته‌ها هستند: