Players: hide

نیاز به مجوز دارد

نمرات جدول امتیازات بازیکن داده شده را از برنامه داده شده پنهان کنید. این روش فقط برای حساب‌های کاربری کنسول Play شما در دسترس است.

درخواست

درخواست HTTP

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/applications/applicationId/players/hidden/playerId

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
applicationId string شناسه برنامه از کنسول Google Play.
playerId string شناسه بازیکن ممکن است به جای شناسه بازیکن تایید شده از مقدار me استفاده شود.

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد ( در مورد احراز هویت و مجوز بیشتر بخوانید ).

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/games

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ خالی را برمی گرداند.