Các loại tùy chọn cài đặt tiện ích

Hướng dẫn này cung cấp thông tin tổng quan về các loại phần mở rộng có trong dịch vụ cài đặt phần mở rộng, dịch vụ nguồn cấp dữ liệudịch vụ tài sản.

"Tài sản" cho biết lớp cần sử dụng khi quản lý phần mở rộng bằng cách sử dụng dịch vụ tài sản. "Chế độ cài đặt phần mở rộng" cho biết lớp cài đặt phần mở rộng nào sẽ được sử dụng khi sử dụng dịch vụ cài đặt phần mở rộng. "Loại phần giữ chỗ" cho biết giá trị enum PlaceholderType cần chỉ định khi sử dụng các dịch vụ nguồn cấp dữ liệu. "Trường trình giữ chỗ" cho biết bảng liệt kê cần sử dụng để chỉ định các trường khi liên kết.

Phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết

Phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết cho phép bạn hiển thị các chuỗi bán lẻ có cung cấp các sản phẩm của bạn và giúp người dùng tìm thấy các cửa hàng đó.

Phần mở rộng về ứng dụng

Phần mở rộng về ứng dụng cho phép bạn liên kết trực tiếp với ứng dụng dành cho thiết bị di động từ quảng cáo của mình. Người dùng có thể nhấp vào dòng tiêu đề quảng cáo sẽ được đưa đến trang web của bạn hoặc vào phần mở rộng để được nhắc cài đặt ứng dụng trực tiếp.

 • Thành phần: MobileAppAsset
 • Chế độ cài đặt phần mở rộng: AppFeedItem KHÔNG DÙNG NỮA
 • Loại phần giữ chỗ: APP KHÔNG DÙNG NỮA
 • Trường phần giữ chỗ: AppPlaceholderField KHÔNG DÙNG NỮA

Phần mở rộng về cuộc gọi

Phần mở rộng về cuộc gọi cho phép bạn thêm số điện thoại vào quảng cáo của mình. Người dùng có thể nhấn vào số điện thoại để gọi trực tiếp cho doanh nghiệp của bạn.

 • Thành phần: CallAsset
 • Chế độ cài đặt phần mở rộng: CallFeedItem KHÔNG DÙNG NỮA
 • Loại phần giữ chỗ: CALL KHÔNG DÙNG NỮA
 • Trường phần giữ chỗ: CallPlaceholderField KHÔNG DÙNG NỮA

Phần mở rộng về chú thích

Phần mở rộng về chú thích cho phép bạn đưa thêm văn bản vào, chẳng hạn như "Giao hàng miễn phí" hoặc "Mở cửa 24/7" cùng với quảng cáo của bạn.

Phần mở rộng về chú thích cho khách sạn

Phần mở rộng về chú thích cho khách sạn cho phép bạn đưa thêm thông tin (tối đa 2 dòng văn bản có thể tuỳ chỉnh) vào quảng cáo bên trong mô-đun đặt phòng của khách sạn.

Phần mở rộng về hình ảnh

Phần mở rộng về hình ảnh (thử nghiệm) cho phép bạn tải hình ảnh lên để bổ sung cho quảng cáo dạng văn bản hiện có của mình. Những hình ảnh này xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm của Google, cùng với các dòng tiêu đề và nội dung mô tả của quảng cáo.

 • Thành phần: ImageAsset
 • Chế độ cài đặt phần mở rộng: ImageFeedItem KHÔNG DÙNG NỮA
 • Loại phần giữ chỗ: IMAGE KHÔNG DÙNG NỮA
 • Trường phần giữ chỗ: ImagePlaceholderField KHÔNG DÙNG NỮA

Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng

Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng (bản thử nghiệm) giúp bạn tạo khách hàng tiềm năng bằng cách cho phép người dùng gửi biểu mẫu ngay trong quảng cáo của bạn. Đây là một phần mở rộng dựa trên tài sản.

Bạn có thể sử dụng GoogleAdsService.SearchStream (ưu tiên) hoặc GoogleAdsService.Search để xuất dữ liệu gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

Dưới đây là một số truy vấn mẫu. Bạn có thể chọn các trường khác trong mệnh đề SELECT để lọc trong mệnh đề WHERE.

SELECT
 customer.id
 lead_form_submission_data.ad_group,
 lead_form_submission_data.ad_group_ad,
 lead_form_submission_data.asset,
 lead_form_submission_data.campaign,
 lead_form_submission_data.custom_lead_form_submission_fields,
 lead_form_submission_data.gclid,
 lead_form_submission_data.lead_form_submission_fields,
 lead_form_submission_data.resource_name,
 lead_form_submission_data.submission_date_time
FROM lead_form_submission_data
WHERE
 lead_form_submission_data.resource_name = 'INSERT_RESOURCE_NAME'

Trong trường hợp này, tên tài nguyên dữ liệu gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng có định dạng customers/{customer_id}/leadFormSubmissionData/{lead_form_user_submission_id}.

SELECT
 customer.id,
 asset.id,
 asset.name,
 ad_group.id,
 ad_group.name,
 ad_group_ad.ad.id,
 ad_group_ad.ad.name,
 campaign.id,
 campaign.name,
 lead_form_submission_data.gclid
FROM lead_form_submission_data
WHERE
 lead_form_submission_data.resource_name = 'INSERT_RESOURCE_NAME'

Xem lead_form_submission_data để biết các trường khác cần truy vấn.

Phần mở rộng về địa điểm

Phần mở rộng về địa điểm có thể giúp người dùng tìm thấy địa điểm của bạn bằng cách hiển thị địa chỉ, bản đồ hoặc khoảng cách cùng với quảng cáo của bạn. Người dùng có thể nhấn vào tiện ích để biết thêm thông tin chi tiết về vị trí của bạn.

Đây là một trong số ít tiện ích chưa được thông báo là di chuyển sang Thành phần.

Phần mở rộng về giá

Phần mở rộng về giá xuất hiện bên dưới quảng cáo dạng văn bản của bạn và có thể hiển thị một tập hợp gồm tối đa 8 thẻ mà người dùng có thể xem để phân biệt các lựa chọn và mức giá. Người dùng có thể truy cập trực tiếp vào mục họ quan tâm trên trang web của bạn.

 • Thành phần: PriceAsset
 • Chế độ cài đặt phần mở rộng: PriceFeedItem KHÔNG DÙNG NỮA
 • Loại phần giữ chỗ: PRICE KHÔNG DÙNG NỮA
 • Trường phần giữ chỗ: PricePlaceholderField KHÔNG DÙNG NỮA

Phần mở rộng về khuyến mại

Phần mở rộng về khuyến mãi nêu bật các chương trình giảm giá và ưu đãi đặc biệt thông qua quảng cáo của bạn.

Phần mở rộng về đường liên kết trang web cho phép bạn thêm nhiều đường liên kết hơn vào quảng cáo của mình. Họ có thể đưa người dùng đến những trang cụ thể trên trang web của bạn (ví dụ: một sản phẩm cụ thể hoặc giờ mở cửa).

Phần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúc

Phần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúc sẽ hiển thị bên dưới quảng cáo dạng văn bản dưới dạng tiêu đề (ví dụ: "Đích đến") và danh sách các giá trị (ví dụ: "Hawaii, Costa Rica, Nam Phi"). Bạn chỉ có thể lựa chọn trước các tiêu đề (mô tả chi tiết trong bài viết được liên kết).