ID đăng nhập của khách hàng

login-customer-id là một tiêu đề bắt buộc mới trong API Google Ads khi bạn sử dụng tài khoản người quản lý để truy cập vào tài khoản khách hàng đang hoạt động. Nếu truy cập trực tiếp vào tài khoản khách hàng đang hoạt động, bạn không bắt buộc phải có tiêu đề login-customer-id.

Nếu người dùng đã xác thực có quyền truy cập vào cả tài khoản người quản lý và tài khoản khách hàng đang hoạt động, thì bạn cần chỉ định login-customer-id để tránh sự không rõ ràng. Mặc dù không chỉ định login-customer-id vẫn sẽ hoạt động trong trường hợp này, nhưng ngữ cảnh sẽ chỉ được đặt thành tài khoản khách hàng đang hoạt động (có thể đây không phải là ý định của bạn).

Nếu bạn chỉ quản lý các tài khoản chỉ có thông tin xác thực OAuth2 của một tài khoản người quản lý, hãy làm theo các bước sau để lấy giá trị login-customer-id chính xác:

 1. Liệt kê các khách hàng có thể truy cập

  Sử dụng ví dụ ListAccessibleCustomer để tạo danh sách tất cả khách hàng có thể truy cập bằng thông tin đăng nhập OAuth2 mà bạn đã cung cấp. Như đã đề cập trên trang đó, chỉ những khách hàng có thể truy cập trực tiếp mới được trả lại. Cả tài khoản người quản lý và tài khoản khách hàng đang hoạt động đều có thể được trả về.

 2. Xác định hệ thống phân cấp tài khoản người quản lý

  Đối với mỗi tài khoản người quản lý được trả về trong bước 1, hãy sử dụng ví dụ GetAccountHierarchy để xác định hệ thống phân cấp tài khoản.

  Lưu ý rằng nếu bạn chạy ví dụ GetAccountHierarchy mà không chỉ định login-customer-id, thì bước này sẽ thực hiện bước 1 cho bạn.

 3. Chọn tài khoản người quản lý phù hợp

  Nếu có nhiều tài khoản người quản lý cho một tài khoản khách hàng đang hoạt động, hãy chọn tài khoản người quản lý ở đầu hệ thống phân cấp. Điều này cho phép bạn duy trì cùng một login-customer-id cho nhiều lệnh gọi trong suốt hệ thống phân cấp tài khoản và nhờ đó tránh được quá trình chuyển đổi quá mức.

  Ngoại lệ đối với quy tắc này là các trường hợp như thanh toán, trong đó bạn cần chọn tài khoản người quản lý cụ thể.