Tổng quan về báo cáo

Video: Hội thảo GAQL

Với tính năng hợp nhất báo cáo và truy vấn, bạn không cần xác định báo cáo nữa. Bạn có thể truy vấn trực tiếp tài nguyên cho dữ liệu bằng cách sử dụng SearchGoogleAdsStreamRequest hoặc SearchGoogleAdsRequest.

Bắt đầu kế hoạch di chuyển báo cáo bằng cách tham khảo bảng ánh xạ trường thích hợp. Các bảng này hiển thị tên trường API AdWords và tên trường tương đương trong API Google Ads.

Ví dụ:

Báo cáo hiệu suất của nhóm quảng cáo và Báo cáo hiệu suất của chiến dịch là hai trong số các báo cáo API AdWords được sử dụng thường xuyên nhất. Chúng tôi cung cấp để so sánh các truy vấn tương đương trong Ngôn ngữ truy vấn AdWords (AWQL) và Ngôn ngữ truy vấn Google Ads (GAQL):

Báo cáo hiệu suất nhóm quảng cáo
# AWQL
SELECT CampaignId, AdGroupId, Impressions, Clicks, Cost
FROM ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT
DURING LAST_7_DAYS

# Google Ads Query Language
SELECT campaign.id, ad_group.id, metrics.impressions, metrics.clicks,
    metrics.cost_micros
FROM ad_group
WHERE segments.date DURING LAST_7_DAYS
Báo cáo hiệu suất chiến dịch
# AWQL
SELECT CampaignName, CampaignStatus, Device, Impressions, Clicks,
    Ctr, AverageCpc, Cost
FROM CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT
DURING LAST_30_DAYS

# Google Ads Query Language
SELECT campaign.name, campaign.status, segments.device, metrics.impressions,
    metrics.clicks, metrics.ctr, metrics.average_cpc, metrics.cost_micros
FROM campaign
WHERE segments.date DURING LAST_30_DAYS

Báo cáo phân bổ so với nhiều báo cáo phân bổ

Trong quá trình di chuyển, một số báo cáo cụ thể theo tiêu chí trong API AdWords có thể yêu cầu mức độ cân nhắc đặc biệt, chẳng hạn như Báo cáo hiệu suất từ khoá hoặc Báo cáo hiệu suất độ tuổi. Có hai loại báo cáo như vậy:

 • Các báo cáo Phân bổ đơn lẻ, chẳng hạn như Báo cáo hiệu suất tiêu chí hoặc Báo cáo hiệu suất từ khoá, trong đó chỉ một trong các tiêu chí kích hoạt (chẳng hạn như vị trí, độ tuổi, từ khoá, v.v.) được ghi lại cho một lượt hiển thị nhất định: Lượt hiển thị có thể được kích hoạt bởi nhiều tiêu chí, nhưng trên một báo cáo phân bổ lượt hiển thị và tất cả số liệu thống kê được phân bổ chỉ cho một tiêu chí.

 • Nhiều báo cáo phân bổ, chẳng hạn như Báo cáo hiệu suất theo giới tính hoặc Báo cáo hiệu suất của vị trí, trong đó tối đa một tiêu chí trong mỗi phương diện đã kích hoạt lượt hiển thị sẽ được ghi lại lượt hiển thị: Có thể coi nhiều báo cáo phân bổ là báo cáo dành riêng cho từng loại tiêu chí. Không giống như việc phân bổ đơn lẻ trong đó một hàng có thể chứa các loại tiêu chí khác nhau, mỗi báo cáo phân bổ chỉ chứa tiêu chí cho một loại tiêu chí.

Trong API Google Ads, không có báo cáo phân bổ đơn lẻ nào. Tất cả báo cáo cấp tiêu chí API Google Ads đều được phân bổ nhiều lần, theo đó mỗi báo cáo sẽ dành riêng cho một nhóm loại tiêu chí và tóm tắt số liệu thống kê theo các tiêu chí của loại đó. Đừng thêm 2 số liệu thống kê từ các tài nguyên criteria_view khác nhau, vì điều này sẽ dẫn đến kết quả tính hai lần và không chính xác.

Tiêu đề HTTP includeZeroImpression

API AdWords

Trong API AdWords, bạn có thể sử dụng tiêu đề includeZeroImpressions để kiểm soát việc các hàng báo cáo có mọi trường chỉ số đã chỉ định trong truy vấn không có giá trị được trả về hay không.

Thiết lập tiêu đề thành true, đầu ra báo cáo bao gồm các hàng như vậy; đối với false, tiêu đề này không có.

Mặc dù tên của tiêu đề đề cập đến "Lượt hiển thị", nhưng hàng báo cáo phải có 0 trong tất cả các trường chỉ số được chỉ định trong yêu cầu (không chỉ lượt hiển thị) để bị loại trừ khi bạn đặt tiêu đề thành false.

Không có tiêu đề như vậy trong API Google Ads, vì vậy, bạn không thể ánh xạ trực tiếp các truy vấn API AdWords đến các truy vấn trong API Google Ads.

Bạn có thể chỉ định vị từ metrics.impressions > 0 trong truy vấn của mình để loại trừ các hàng báo cáo có số lượt hiển thị bằng 0. Đối với hầu hết trường hợp, điều này tạo ra kết quả tương đương khi đặt tiêu đề includeZeroImpressions của API AdWords thành false vì khi lượt hiển thị khác 0, các giá trị chỉ số khác cũng thường khác 0.

Tuy nhiên, hãy lưu ý trong trường hợp metrics.impressions bằng 0 nhưng các giá trị chỉ số khác (chẳng hạn như metrics.search_impression_share dựa trên dự đoán) có thể không có, và vì vậy hàng báo cáo vẫn có thể được trả về.