nhãn_nhóm_quảng_cáo

Mối quan hệ giữa quảng cáo của nhóm quảng cáo và nhãn.

Tài nguyên được phân bổ
ad_group
ad_group_ad
chiến dịch
customer
label (nhãn)

Bạn có thể chọn các trường từ các tài nguyên ở trên cùng với tài nguyên này trong các mệnh đề SELECT và WHERE của bạn. Các trường này sẽ không phân đoạn chỉ số trong mệnh đề SELECT của bạn.

ad_group_ad_label.ad_group_ad [quảng_cáo_nhóm_quảng_cáo]

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Nhóm quảng cáo đính kèm nhãn.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai

ad_group_ad_label.label [nhãn_quảng_cáo_nhóm_quảng_cáo]

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Nhãn được chỉ định cho quảng cáo trong nhóm quảng cáo.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai

ad_group_ad_label.resource_name [tên_quảng_cáo_nhóm_quảng_cáo]

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Tên tài nguyên của nhãn quảng cáo cấp nhóm quảng cáo. Tên tài nguyên nhãn quảng cáo của nhóm quảng cáo có dạng: customers/{customer_id}/adGroupAdLabels/{ad_group_id}~{ad_id}~{label_id}
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai