ad_group_Customizer

Giá trị tùy biến cho Thuộc tính tùy biến liên kết ở cấp Nhóm quảng cáo.

Tài nguyên được phân bổ
ad_group
chiến dịch
customer
Customizer_attribute

Bạn có thể chọn các trường từ các tài nguyên ở trên cùng với tài nguyên này trong các mệnh đề SELECT và WHERE của bạn. Các trường này sẽ không phân đoạn chỉ số trong mệnh đề SELECT của bạn.

ad_group_CUSTOMr.ad_group

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Nhóm quảng cáo mà thuộc tính tùy biến liên kết với.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai

ad_group_CUSTOMr.customizer_attribute

Phần mô tả về TrườngBắt buộc. Không thể thay đổi. Thuộc tính tùy biến được liên kết với nhóm quảng cáo.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai

ad_group_customizer.resource_name

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Tên tài nguyên của tùy biến nhóm quảng cáo. Tên tài nguyên tùy biến nhóm quảng cáo có dạng: customers/{customer_id}/adGroupCustomizers/{ad_group_id}~{customizer_attribute_id}
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai

ad_group_customizer.status

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. Trạng thái của tùy biến nhóm quảng cáo.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệu
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.enums.CustomizerValueStatusEnum.CustomizerValueStatus
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

ad_group_Customizer.value.string_value

Phần mô tả về TrườngBắt buộc. Giá trị cần chèn vào văn bản tệp sáng tạo. Các giá trị tùy biến của tất cả các loại được lưu trữ dưới dạng chuỗi để làm cho định dạng không rõ ràng.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

ad_group_CUSTOMr.value.type

Phần mô tả về TrườngBắt buộc. Loại dữ liệu cho giá trị tùy biến. Tên này phải khớp với loại thuộc tính. Nội dungString_value phải khớp với các hạn chế liên quan đến loại.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệu
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.enums.CustomizerAttributeTypeEnum.CustomizerAttributeType
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai