custom_mối quan tâm

Sở thích tùy chỉnh. Đây là danh sách người dùng được quan tâm.

Tài nguyên được phân bổ
customer

Bạn có thể chọn các trường từ các tài nguyên ở trên cùng với tài nguyên này trong các mệnh đề SELECT và WHERE của bạn. Các trường này sẽ không phân đoạn chỉ số trong mệnh đề SELECT của bạn.

custom_interest.description

Phần mô tả về TrườngNội dung mô tả về đối tượng quan tâm tùy chỉnh này.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

custom_interest.id

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. Mã của mối quan tâm tùy chỉnh.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuINT64
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

custom_interest.members

Phần mô tả về TrườngDanh sách thành viên sở thích tùy chỉnh bao gồm sở thích tùy chỉnh này. Bạn có thể thêm thành viên trong quá trình tạo Custominterest. Nếu các thành viên được trình bày trong thao tác CẬP NHẬT, các thành viên hiện tại sẽ bị ghi đè.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuMESSAGE
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.resources.CustomInterestMember
Có thể lọcSai
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiĐúng

custom_interest.name

Phần mô tả về TrườngTên của mối quan tâm tùy chỉnh. Giá trị này phải là duy nhất trên cùng một đối tượng chung sở thích tùy chỉnh. Đây là trường bắt buộc để tạo hoạt động.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

custom_interest.

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Tên tài nguyên của sở thích tùy chỉnh. Tên tài nguyên mối quan tâm tùy chỉnh có dạng: customers/{customer_id}/customInterests/{custom_interest_id}
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai

custom_interest.status

Phần mô tả về TrườngTrạng thái của mối quan tâm tùy chỉnh này. Cho biết liệu mối quan tâm tùy chỉnh đang bật hay đã xóa.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệu
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.enums.CustomInterestStatusEnum.CustomInterestStatus
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

custom_interest.type

Phần mô tả về TrườngLoại sở thích tùy chỉnh, CUSTOM_AFFINITY hoặc CUSTOM_INTENT. Theo mặc định, loại này được đặt thành CUSTOM_AFFINITY.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệu
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.enums.CustomInterestTypeEnum.CustomInterestType
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai