customer_user_access

Thể hiện sự cho phép của một người dùng đối với một khách hàng.

Tài nguyên được phân bổ
customer

Bạn có thể chọn các trường từ các tài nguyên ở trên cùng với tài nguyên này trong các mệnh đề SELECT và WHERE của bạn. Các trường này sẽ không phân đoạn chỉ số trong mệnh đề SELECT của bạn.

customer_user_access.access_created_date_time

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. Thời gian tạo quyền truy cập của người dùng của khách hàng. Trường chỉ đọc Định dạng là "YYYY-MM-DD HH:MM:SS". Ví dụ: "2018-03-05 09:15:00" hoặc "2018-02-01 14:34:30"
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuDATE
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

customer_user_access.access_role

Phần mô tả về TrườngVai trò truy cập của người dùng.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệu
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.enums.AccessRoleEnum.AccessRole
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

customer_user_access.email_address

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. Địa chỉ email của người dùng. Trường chỉ đọc
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

customer_user_access.inviter_user_email_address

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. Địa chỉ email của người dùng mời. Trường chỉ đọc
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

customer_user_access.resource_name

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Tên của tài nguyên. Tên tài nguyên có dạng: customers/{customer_id}/customerUserAccesses/{user_id}
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai

customer_user_access.user_id

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. Mã nhận dạng khách hàng của người dùng có quyền truy cập của khách hàng. Trường chỉ đọc
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuINT64
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai