từ khóa_kế hoạch_chiến dịch_từ khóa

Từ khóa trong Chiến dịch lập kế hoạch từ khóa. Chỉ hỗ trợ từ khóa phủ định cho Từ khóa chiến dịch.

Tài nguyên được phân bổ
customer
plan_plan
keyword_plan_campaign

Bạn có thể chọn các trường từ các tài nguyên ở trên cùng với tài nguyên này trong các mệnh đề SELECT và WHERE của bạn. Các trường này sẽ không phân đoạn chỉ số trong mệnh đề SELECT của bạn.

keyword_plan_campaign_keyword.id

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. Mã của từ khóa phủ định trong Kế hoạch từ khóa.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuINT64
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

keywords_plan_campaign_keyword.keyword_plan_campaign

Phần mô tả về TrườngChiến dịch kế hoạch từ khóa chứa từ khóa phủ định này.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai

keywords_plan_campaign_keyword.match_type

Phần mô tả về TrườngLoại so khớp từ khóa.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệu
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.enums.KeywordMatchTypeEnum.KeywordMatchType
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

từ khóa_kế hoạch_chiến dịch_từ khoá phủ định

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Nếu đúng, từ khóa phủ định. Phải được đặt thành true. Chỉ hỗ trợ từ khóa phủ định của chiến dịch.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuBOOLEAN
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

keywords_plan_campaign_keyword.resources_name

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Tên tài nguyên của từ khóa Chiến dịch sử dụng kế hoạch từ khóa. Tên tài nguyên keywordsPlanCampaignKeyword có dạng như sau: customers/{customer_id}/keywordPlanCampaignKeywords/{kp_campaign_keyword_id}
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai

keywords_plan_campaign_keyword.text

Phần mô tả về TrườngVăn bản từ khóa.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai