เริ่มต้น

IMA SDK ช่วยให้คุณผสานรวมโฆษณามัลติมีเดียเข้ากับเว็บไซต์และแอปได้อย่างง่ายดาย IMA SDK สามารถขอโฆษณาจากเซิร์ฟเวอร์โฆษณาที่เป็นไปตาม VAST และจัดการการแสดงโฆษณาในแอปของคุณได้ เมื่อใช้ SDK ฝั่งไคลเอ็นต์ของ IMA คุณจะรักษาการควบคุมการเล่นวิดีโอเนื้อหาได้ ขณะที่ SDK จะจัดการการเล่นโฆษณา โฆษณาจะเล่นในโปรแกรมเล่นวิดีโอที่แยกต่างหากซึ่งวางไว้เหนือโปรแกรมเล่นวิดีโอของเนื้อหาของแอป

คําแนะนํานี้สาธิตวิธีผสานรวม IMA SDK เข้ากับแอปโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบง่าย หากต้องการดูหรือทําตามวิธีการผสานรวมตัวอย่างที่สมบูรณ์ ให้ดาวน์โหลด BasicExample จาก GitHub

ภาพรวมฝั่งไคลเอ็นต์ของ IMA

การใช้งานฝั่งไคลเอ็นต์ของ IMA นั้นเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ SDK หลัก 4 รายการ ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้

 • IMAAdDisplayContainer: ออบเจ็กต์คอนเทนเนอร์ที่มีการแสดงโฆษณา
 • IMAAdsLoader: ออบเจ็กต์ที่ขอโฆษณาและจัดการเหตุการณ์จากการตอบกลับคําขอโฆษณา คุณควรเตรียมตัวโหลดโฆษณาเพียงรายการเดียว ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดอายุการใช้งานของแอปพลิเคชัน
 • IMAAdsRequest: ออบเจ็กต์ที่กําหนดคําขอโฆษณา คําขอโฆษณาจะระบุ URL สําหรับแท็กโฆษณา VAST รวมถึงพารามิเตอร์เพิ่มเติม เช่น มิติข้อมูลของโฆษณา
 • IMAAdsManager: ออบเจ็กต์ที่มีการตอบกลับคําขอโฆษณา ควบคุมการเล่นโฆษณา และฟังเหตุการณ์โฆษณาที่ SDK เริ่มทํางาน

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

ก่อนที่จะเริ่มต้น คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

1. สร้างโปรเจ็กต์ Xcode ใหม่

ใน Xcode ให้สร้างโปรเจ็กต์ tvOS ใหม่โดยใช้ Objective-C หรือ Swift ใช้ BasicExample เป็นชื่อโปรเจ็กต์

2. เพิ่ม IMA SDK ลงในโปรเจ็กต์ Xcode

การติดตั้ง SDK โดยใช้ CocoaPods (แนะนํา)

CocoaPods เป็นผู้จัดการทรัพยากร Dependency สําหรับโปรเจ็กต์ Xcode และเป็นวิธีการที่แนะนําสําหรับการติดตั้ง IMA SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งหรือใช้ CocoaPods ได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ CocoaPods เมื่อติดตั้ง CocoaPods แล้ว ให้ทําตามวิธีการต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง IMA SDK

 1. สร้างไฟล์ข้อความชื่อ Podfile ในไดเรกทอรีเดียวกับไฟล์ BasicExample.xcodecuf แล้วเพิ่มการกําหนดค่าต่อไปนี้

  source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'
  platform :tvos, '10'
  target "BasicExample" do
   pod 'GoogleAds-IMA-tvOS-SDK', '~> 4.2'
  end
  
 2. จากไดเรกทอรีที่มี Podfile ให้เรียกใช้ pod install --repo-update

 3. ยืนยันว่าการติดตั้งสําเร็จโดยเปิดไฟล์ BasicExample.xcworkspace และยืนยันว่ามี 2 โปรเจ็กต์ ได้แก่ BasicExample และ พ็อด (ทรัพยากร Dependency ที่ติดตั้งโดย CocoaPods)

ดาวน์โหลดและติดตั้ง SDK ด้วยตนเอง

หากไม่ต้องการใช้ CocoaPods ก็ดาวน์โหลด IMA SDK แล้วเพิ่มลงในโปรเจ็กต์ด้วยตนเอง

3. สร้างโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบง่าย

ก่อนอื่นให้ใช้โปรแกรมเล่นวิดีโอพื้นฐาน ในช่วงแรก โปรแกรมเล่นนี้ไม่ได้ใช้ IMA SDK และยังไม่มีวิธีทริกเกอร์การเล่น

ViewController.m

Objective-C

#import "ViewController.h"

#import <AVKit/AVKit.h>

NSString *const kContentURLString =
  @"https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/bipbop.m3u8";

@interface ViewController ()
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *contentPlayerViewController;
@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.view.backgroundColor = UIColor.blackColor;
 [self setupContentPlayer];
}

- (void)setupContentPlayer {
 // Create a content video player.
 NSURL *contentURL = [NSURL URLWithString:kContentURLString];
 AVPlayer *player = [AVPlayer playerWithURL:contentURL];
 self.contentPlayerViewController = [[AVPlayerViewController alloc] init];
 self.contentPlayerViewController.player = player;
 self.contentPlayerViewController.view.frame = self.view.bounds;

 // Attach content video player to view hierarchy.
 [self showContentPlayer];
}

// Add the content video player as a child view controller.
- (void)showContentPlayer {
 [self addChildViewController:self.contentPlayerViewController];
 self.contentPlayerViewController.view.frame = self.view.bounds;
 [self.view insertSubview:self.contentPlayerViewController.view atIndex:0];
 [self.contentPlayerViewController didMoveToParentViewController:self];
}

// Remove and detach the content video player.
- (void)hideContentPlayer {
 // The whole controller needs to be detached so that it doesn't capture events from the remote.
 [self.contentPlayerViewController willMoveToParentViewController:nil];
 [self.contentPlayerViewController.view removeFromSuperview];
 [self.contentPlayerViewController removeFromParentViewController];
}

@end
   

Swift

import AVFoundation
import UIKit

class ViewController: UIViewController {
 static let ContentURLString = "https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/bipbop.m3u8"

 var playerViewController: AVPlayerViewController!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  self.view.backgroundColor = UIColor.black;
  setUpContentPlayer()
 }

 func setUpContentPlayer() {
  // Load AVPlayer with path to your content.
  let contentURL! = URL(string: ViewController.ContentURLString)
  let player = AVPlayer(url: contentURL)
  playerViewController = AVPlayerViewController()
  playerViewController.player = player

  showContentPlayer()
 }

 func showContentPlayer() {
  self.addChild(playerViewController)
  playerViewController.view.frame = self.view.bounds
  self.view.insertSubview(playerViewController.view, at: 0)
  playerViewController.didMove(toParent:self)
 }

 func hideContentPlayer() {
  // The whole controller needs to be detached so that it doesn't capture events from the remote.
  playerViewController.willMove(toParent:nil)
  playerViewController.view.removeFromSuperview()
  playerViewController.removeFromParent()
 }
}
   

4. นําเข้า IMA SDK

จากนั้นเพิ่มเฟรมเวิร์ก IMA โดยใช้คําสั่งนําเข้าด้านล่างการนําเข้าที่มีอยู่

ViewController.m

Objective-C

#import "ViewController.h"

#import <AVKit/AVKit.h>
#import <GoogleInteractiveMediaAds/GoogleInteractiveMediaAds.h>
NSString *const kContentURLString =
  @"https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/bipbop.m3u8";
   

Swift

import AVFoundation
import GoogleInteractiveMediaAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController {
 static let ContentURLString = "https://devstreaming-cdn.apple.com/videos/streaming/examples/img_bipbop_adv_example_fmp4/master.m3u8"
   

5. ใช้เครื่องมือติดตามส่วนหัวของตัวควบคุมการเล่นและการสังเกตการณ์ช่วงท้ายสตรีม

IMA SDK ต้องติดตามตําแหน่งปัจจุบันของเนื้อหาวิดีโอหากต้องการเล่นโฆษณาตอนกลาง หากต้องการทําเช่นนี้ ให้สร้างชั้นเรียนที่ใช้ IMAContentPlayhead หากคุณใช้ AVPlayer ดังที่แสดงในตัวอย่างนี้ SDK จะมีคลาส IMAAVPlayerContentPlayhead ที่ทําเช่นนี้สําหรับคุณ หากไม่ได้ใช้ AVPlayer คุณต้องใช้งาน IMAContentPlayhead ในชั้นเรียนของคุณเอง

คุณต้องแจ้งให้ SDK ทราบเมื่อเนื้อหาเล่นจบเพื่อให้แสดงโฆษณาตอนกลางด้วย ซึ่งทําได้โดยการโทรหา contentComplete ใน IMAAdsLoader โดยใช้ AVPlayerItemDidPlayToEndTimeNotification

ViewController.m

Objective-C

...

@interface ViewController ()
@property(nonatomic) IMAAVPlayerContentPlayhead *contentPlayhead;
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *contentPlayerViewController;
@end

...

- (void)setupContentPlayer {
 // Create a content video player.
 NSURL *contentURL = [NSURL URLWithString:kContentURLString];
 AVPlayer *player = [AVPlayer playerWithURL:contentURL];
 self.contentPlayerViewController = [[AVPlayerViewController alloc] init];
 self.contentPlayerViewController.player = player;
 self.contentPlayerViewController.view.frame = self.view.bounds;
 self.contentPlayhead =
   [[IMAAVPlayerContentPlayhead alloc] initWithAVPlayer:self.contentPlayerViewController.player];

 // Track end of content.
 AVPlayerItem *contentPlayerItem = self.contentPlayerViewController.player.currentItem;
 [NSNotificationCenter.defaultCenter addObserver:self
                     selector:@selector(contentDidFinishPlaying:)
                       name:AVPlayerItemDidPlayToEndTimeNotification
                      object:contentPlayerItem];

 // Attach content video player to view hierarchy.
 [self showContentPlayer];
}

...

- (void)contentDidFinishPlaying:(NSNotification *)notification {}

- (void)dealloc {
 [NSNotificationCenter.defaultCenter removeObserver:self];
}

@end
   

Swift

...

class ViewController: UIViewController {
 static let ContentURLString = "https://devstreaming-cdn.apple.com/videos/streaming/examples/img_bipbop_adv_example_fmp4/master.m3u8"

 var contentPlayhead: IMAAVPlayerContentPlayhead?
 var playerViewController: AVPlayerViewController!

 deinit {
  NotificationCenter.default.removeObserver(self)
 }

...

 func setUpContentPlayer() {
  // Load AVPlayer with path to your content.
  let contentURL! = URL(string: ViewController.ContentURLString)
  let player = AVPlayer(url: contentURL)
  playerViewController = AVPlayerViewController()
  playerViewController.player = player

  // Set up your content playhead and contentComplete callback.
  contentPlayhead = IMAAVPlayerContentPlayhead(avPlayer: player)
  NotificationCenter.default.addObserver(
   self,
   selector: #selector(ViewController.contentDidFinishPlaying(_:)),
   name: NSNotification.Name.AVPlayerItemDidPlayToEndTime,
   object: player.currentItem);

  showContentPlayer()
 }

...

 @objc func contentDidFinishPlaying(_ notification: Notification) {
  adsLoader.contentComplete()
 }
}
   

6. เริ่มต้นตัวโหลดโฆษณาแล้วส่งคําขอโฆษณา

หากต้องการส่งคําขอชุดโฆษณา คุณต้องสร้างอินสแตนซ์ IMAAdsLoader ตัวโหลดนี้ใช้เพื่อประมวลผลออบเจ็กต์ IMAAdsRequest ที่เชื่อมโยงกับ URL ของแท็กโฆษณาที่ระบุได้

แนวทางปฏิบัติแนะนําคือให้เก็บ IMAAdsLoader เพียงอินสแตนซ์เดียวตลอดอายุการใช้งานของแอป หากต้องการส่งคําขอโฆษณาเพิ่มเติม ให้สร้างออบเจ็กต์ IMAAdsRequest ใหม่ แต่ใช้ IMAAdsLoader เดิมอีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IMA SDK

ViewController.m

Objective-C

...

NSString *const kContentURLString =
  @"https://devstreaming-cdn.apple.com/videos/streaming/examples/img_bipbop_adv_example_fmp4/"
  @"master.m3u8";
NSString *const kAdTagURLString = @"https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?"
  @"iu=/21775744923/external/vmap_ad_samples&sz=640x480&"
  @"cust_params=sample_ar%3Dpremidpostlongpod&"
  @"ciu_szs=300x250&gdfp_req=1&ad_rule=1&output=vmap&unviewed_position_start=1&"
  @"env=vp&impl=s&cmsid=496&vid=short_onecue&correlator=";

@interface ViewController ()
@property(nonatomic) IMAAdsLoader *adsLoader;
@property(nonatomic) IMAAVPlayerContentPlayhead *contentPlayhead;
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *contentPlayerViewController;
@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.view.backgroundColor = UIColor.blackColor;
 [self setupContentPlayer];
 [self setupAdsLoader];
}

- (void)viewDidAppear:(BOOL)animated {
 [super viewDidAppear:animated];
 [self requestAds];
}

- (void)setupAdsLoader {
 self.adsLoader = [[IMAAdsLoader alloc] init];
}

- (void)requestAds {
 // Pass the main view as the container for ad display.
 IMAAdDisplayContainer *adDisplayContainer =
   [[IMAAdDisplayContainer alloc] initWithAdContainer:self.view];
 IMAAdsRequest *request = [[IMAAdsRequest alloc] initWithAdTagUrl:kAdTagURLString
                        adDisplayContainer:adDisplayContainer
                          contentPlayhead:self.contentPlayhead
                            userContext:nil];
 [self.adsLoader requestAdsWithRequest:request];
}

...

- (void)contentDidFinishPlaying:(NSNotification *)notification {
 // Notify the SDK that the postrolls should be played.
 [self.adsLoader contentComplete];
}

...

@end
   

Swift

...

class ViewController: UIViewController {
 static let ContentURLString = "https://devstreaming-cdn.apple.com/videos/streaming/examples/img_bipbop_adv_example_fmp4/master.m3u8"
 static let AdTagURLString = "https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?iu=/21775744923/external/single_ad_samples&sz=640x480&cust_params=sample_ct%3Dlinear&ciu_szs=300x250%2C728x90&gdfp_req=1&output=vast&unviewed_position_start=1&env=vp&impl=s&correlator="

 var adsLoader: IMAAdsLoader!
 var contentPlayhead: IMAAVPlayerContentPlayhead?
 var playerViewController: AVPlayerViewController!

...

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  self.view.backgroundColor = UIColor.black;
  setUpContentPlayer()
  setUpAdsLoader()
 }

 override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
  super.viewDidAppear(animated);
  requestAds()
 }

...

 func setUpAdsLoader() {
  adsLoader = IMAAdsLoader(settings: nil)
 }

 func requestAds() {
  // Create ad display container for ad rendering.
  let adDisplayContainer = IMAAdDisplayContainer(adContainer: self.view)
  // Create an ad request with your ad tag, display container, and optional user context.
  let request = IMAAdsRequest(
    adTagUrl: ViewController.AdTagURLString,
    adDisplayContainer: adDisplayContainer,
    contentPlayhead: contentPlayhead,
    userContext: nil)

  adsLoader.requestAds(with: request)
 }

 @objc func contentDidFinishPlaying(_ notification: Notification) {
  adsLoader.contentComplete()
 }
}
   

7. ตั้งค่าการมอบสิทธิ์ตัวโหลดโฆษณา

เมื่อโหลดสําเร็จ IMAAdsLoader จะเรียกใช้เมธอด adsLoadedWithData ของการมอบสิทธิ์ ซึ่งทําให้มีการส่งอินสแตนซ์ของ IMAAdsManager จากนั้นคุณเริ่มต้นตัวจัดการโฆษณา ซึ่งโหลดโฆษณาแต่ละรายการได้ตามต้องการจากการตอบกลับ URL แท็กโฆษณา

นอกจากนี้ อย่าลืมจัดการกับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการโหลดด้วย หากโฆษณาไม่โหลด ให้ตรวจสอบว่ามีการเล่นสื่ออยู่ต่อไปโดยไม่มีโฆษณา เพื่อไม่ให้รบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้

ViewController.m

Objective-C

...

@interface ViewController () <IMAAdsLoaderDelegate>
@property(nonatomic) IMAAdsLoader *adsLoader;
@property(nonatomic) IMAAdsManager *adsManager;
@property(nonatomic) IMAAVPlayerContentPlayhead *contentPlayhead;
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *contentPlayerViewController;
@end

@implementation ViewController

...

- (void)setupAdsLoader {
 self.adsLoader = [[IMAAdsLoader alloc] init];
 self.adsLoader.delegate = self;
}

...

#pragma mark - IMAAdsLoaderDelegate

- (void)adsLoader:(IMAAdsLoader *)loader adsLoadedWithData:(IMAAdsLoadedData *)adsLoadedData {
 // Initialize and listen to the ads manager loaded for this request.
 self.adsManager = adsLoadedData.adsManager;
 [self.adsManager initializeWithAdsRenderingSettings:nil];
}

- (void)adsLoader:(IMAAdsLoader *)loader failedWithErrorData:(IMAAdLoadingErrorData *)adErrorData {
 // Fall back to playing content.
 NSLog(@"Error loading ads: %@", adErrorData.adError.message);
 [self.contentPlayerViewController.player play];
}

@end
   

Swift

...

class ViewController: UIViewController, IMAAdsLoaderDelegate {

...

 var adsLoader: IMAAdsLoader!
 var adsManager: IMAAdsManager!
 var contentPlayhead: IMAAVPlayerContentPlayhead?
 var playerViewController: AVPlayerViewController!

...

 func setUpAdsLoader() {
  adsLoader = IMAAdsLoader(settings: nil)
  adsLoader.delegate = self
 }

...

 // MARK: - IMAAdsLoaderDelegate

 func adsLoader(_ loader: IMAAdsLoader!, adsLoadedWith adsLoadedData: IMAAdsLoadedData!) {
  adsManager = adsLoadedData.adsManager
  adsManager.initialize(with: nil)
 }

 func adsLoader(_ loader: IMAAdsLoader!, failedWith adErrorData: IMAAdLoadingErrorData!) {
  print("Error loading ads: " + adErrorData.adError.message)
  showContentPlayer()
  playerViewController.player?.play()
 }
}
   

8. ตั้งค่าผู้รับมอบสิทธิ์ผู้จัดการโฆษณา

สุดท้าย หากต้องการจัดการเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสถานะ ผู้จัดการโฆษณาต้องมีการมอบสิทธิ์ของตนเอง IMAAdManagerDelegate มีวิธีจัดการกับเหตุการณ์และข้อผิดพลาดของโฆษณา ตลอดจนวิธีการทริกเกอร์การเล่นและหยุดชั่วคราวในเนื้อหาวิดีโอ

เริ่มเล่น

มีหลายเหตุการณ์ที่วิธีการ didReceiveAdEvent สามารถใช้จัดการได้ แต่สําหรับตัวอย่างพื้นฐานนี้ ให้รอเพียงเหตุการณ์ LOADED เพื่อบอกผู้จัดการโฆษณาให้เริ่มเล่นเนื้อหาและโฆษณา

ViewController.m

Objective-C

@interface ViewController () <IMAAdsLoaderDelegate, IMAAdsManagerDelegate>

...

- (void)adsLoader:(IMAAdsLoader *)loader adsLoadedWithData:(IMAAdsLoadedData *)adsLoadedData {
 // Initialize and listen to the ads manager loaded for this request.
 self.adsManager = adsLoadedData.adsManager;
 self.adsManager.delegate = self;
 [self.adsManager initializeWithAdsRenderingSettings:nil];
}

...

#pragma mark - IMAAdsManagerDelegate

- (void)adsManager:(IMAAdsManager *)adsManager didReceiveAdEvent:(IMAAdEvent *)event {
 // Play each ad once it has loaded.
 if (event.type == kIMAAdEvent_LOADED) {
  [adsManager start];
 }
}

...
   

Swift

...

class ViewController: UIViewController, IMAAdsLoaderDelegate, IMAAdsManagerDelegate {

...

 func adsLoader(_ loader: IMAAdsLoader!, adsLoadedWith adsLoadedData: IMAAdsLoadedData!) {
  // Grab the instance of the IMAAdsManager and set yourself as the delegate.
  adsManager = adsLoadedData.adsManager
  adsManager.delegate = self
  adsManager.initialize(with: nil)
 }

...

 // MARK: - IMAAdsManagerDelegate

 func adsManager(_ adsManager: IMAAdsManager!, didReceive event: IMAAdEvent!) {
  // Play each ad once it has been loaded
  if event.type == IMAAdEventType.LOADED {
   adsManager.start()
  }
 }

...
   

การจัดการข้อผิดพลาด

เพิ่มเครื่องจัดการสําหรับข้อผิดพลาดของโฆษณาด้วย หากเกิดข้อผิดพลาด เช่น ในขั้นตอนก่อนหน้า ให้เล่นเนื้อหาต่อ

ViewController.m

Objective-C


...

- (void)adsManager:(IMAAdsManager *)adsManager didReceiveAdError:(IMAAdError *)error {
 // Fall back to playing content.
 NSLog(@"AdsManager error: %@", error.message);
 [self showContentPlayer];
 [self.contentPlayerViewController.player play];
}
@end
   

Swift

...

 func adsManager(_ adsManager: IMAAdsManager!, didReceive error: IMAAdError!) {
  // Fall back to playing content
  print("AdsManager error: " + error.message)
  showContentPlayer()
  playerViewController.player?.play()
 }
   

การแสดงเหตุการณ์การเล่นและหยุดชั่วคราว

ระบบจะใช้วิธีมอบสิทธิ์ 2 วิธีสุดท้ายที่คุณใช้เพื่อทริกเกอร์เหตุการณ์การเล่นและหยุดชั่วคราวในเนื้อหาวิดีโอที่เกี่ยวข้อง เมื่อ IMA SDK ขอ การทริกเกอร์หยุดชั่วคราวและเล่นเมื่อได้รับคําขอจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้มีส่วนใดของเนื้อหาวิดีโอขาดหายไปเมื่อโฆษณาแสดงผล

ViewController.m

Objective-C

...

- (void)adsManagerDidRequestContentPause:(IMAAdsManager *)adsManager {
 // Pause the content for the SDK to play ads.
 [self.contentPlayerViewController.player pause];
 [self hideContentPlayer];
}

- (void)adsManagerDidRequestContentResume:(IMAAdsManager *)adsManager {
 // Resume the content since the SDK is done playing ads (at least for now).
 [self showContentPlayer];
 [self.contentPlayerViewController.player play];
}

@end
   

Swift

...

 func adsManagerDidRequestContentPause(_ adsManager: IMAAdsManager!) {
  // Pause the content for the SDK to play ads.
  playerViewController.player?.pause()
  hideContentPlayer()
 }

 func adsManagerDidRequestContentResume(_ adsManager: IMAAdsManager!) {
  // Resume the content since the SDK is done playing ads (at least for now).
  showContentPlayer()
  playerViewController.player?.play()
 }
}
   

เท่านี้ก็เรียบร้อย ตอนนี้คุณขอและแสดงโฆษณาด้วย IMA SDK หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ SDK เพิ่มเติม โปรดดูคู่มืออื่นๆ หรือตัวอย่างใน GitHub

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากโฆษณาในแพลตฟอร์ม tvOS สูงสุด ให้ขอสิทธิ์ด้านความโปร่งใสและการติดตามแอปเพื่อใช้ IDFA