دوره های پیشرفته

دوره های پیشرفته ابزارها و تکنیک هایی را برای حل انواع مشکلات یادگیری ماشین آموزش می دهند.

دوره ها به طور مستقل تشکیل شده اند. آنها را بر اساس علاقه یا دامنه مشکل در نظر بگیرید.

جدید
جنگل های تصمیم جایگزینی برای شبکه های عصبی هستند.
سیستم های توصیه پیشنهادات شخصی را تولید می کنند.
خوشه بندی یک استراتژی کلیدی یادگیری ماشین بدون نظارت برای مرتبط کردن موارد مرتبط است.
GAN ها نمونه های داده جدیدی ایجاد می کنند که شبیه داده های آموزشی شما هستند.
این عکس گربه است یا سگ؟
به طور عملی اشکال زدایی مسائل مربوط به عدالت را تمرین کنید.