دوره تصادف یادگیری ماشین
با API های TensorFlow

مقدمه سریع و کاربردی Google برای یادگیری ماشینی، شامل مجموعه ای از درس ها با سخنرانی های ویدیویی، مطالعات موردی در دنیای واقعی، و تمرین های عملی عملی.

برخی از سوالاتی که در این دوره پاسخ داده شده است

بهترین شیوه ها را از کارشناسان Google در مورد مفاهیم کلیدی یادگیری ماشین بیاموزید.

برای شروع تمرین یادگیری ماشین آماده اید؟

مفاهیم اساسی یادگیری ماشین را با Crash Course بیاموزید و به کار ببرید، با رقابت Kaggle در دنیای واقعی تجربه کنید، یا از Learn with Google AI دیدن کنید تا کتابخانه کامل منابع آموزشی را کشف کنید.