دوره های پایه

دوره های پایه اصول یادگیری ماشین و مفاهیم اصلی را پوشش می دهد.

توصیه می کنیم آنها را به ترتیب زیر مصرف کنید.

جدید
مقدمه ای کوتاه بر یادگیری ماشینی
یک دوره آموزشی عملی برای کشف اصول مهم یادگیری ماشین.
جدید
دوره ای برای کمک به ترسیم مشکلات دنیای واقعی به راه حل های یادگیری ماشین.
مقدمه ای برای آماده سازی داده های شما برای گردش کار ML.
استراتژی‌هایی برای آزمایش و اشکال‌زدایی مدل‌ها و خطوط لوله یادگیری ماشین.
برای بهبود دانش و مهارت های خود در دوره های آموزشی ML بیشتری شرکت کنید.