Autoryzacja żądań

Uwaga: ten dokument zawiera opis trzyetapowej procedury OAuth2 używanej do wysyłania żądań dostępu do danych innych firm. Skorzystaj z tego sposobu uwierzytelniania, jeśli tworzysz aplikację innej firmy, która wymaga dostępu do kont Twoich klientów w Manufacturer Center. Jeśli tworzysz własną aplikację, która ma dostęp tylko do Twojego konta Manufacturer Center, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym kont usługi.

Każde żądanie wysyłane do aplikacji przez Manufacturer Center API musi zawierać token autoryzacji. Token stanowi też dla Google identyfikator aplikacji.

Informacje o protokołach autoryzacji

Twoja aplikacja musi autoryzować żądania za pomocą protokołu OAuth 2.0. Nie są obsługiwane żadne inne protokoły. Jeśli aplikacja używa funkcji Zaloguj się przez Google, możesz załatwiać niektóre aspekty autoryzacji.

Autoryzowanie żądań za pomocą protokołu OAuth 2.0

Wszystkie żądania wysyłane do interfejsu Manufacturer Center API muszą być autoryzowane przez uwierzytelnionego użytkownika.

Szczegóły procesu autoryzacji z użyciem protokołu OAuth 2.0 różnią się nieznacznie w zależności od rodzaju projektowanej aplikacji. Do większości typów aplikacji ma zastosowanie ten ogólny proces:

 1. Gdy tworzysz aplikację, rejestrujesz ją, korzystając z konsoli interfejsów API Google. Następnie Google przekazuje informacje, które są potrzebne później, takie jak identyfikator klienta i tajny klucz klienta.
 2. Aktywuj Manufacturer Center API w konsoli Google API. (jeśli interfejsu API nie ma na liście w konsoli, pomijasz ten krok).
 3. Gdy Twoja aplikacja potrzebuje dostępu do danych użytkownika, prosi Google o konkretny zakres dostępu.
 4. Google wyświetla użytkownikowi ekran zgody z prośbą o autoryzowanie dostępu aplikacji do niektórych danych.
 5. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, Google przekazuje Twojej aplikacji ważny przez krótki czas token dostępu.
 6. Aplikacja żąda danych użytkownika i dołącza do żądania token dostępu.
 7. Jeśli Google uzna, że żądanie i token są prawidłowe, przesyła dane, o które prosisz.

Niektóre procesy obejmują dodatkowe kroki, takie jak wykorzystanie tokenów odświeżania do uzyskania nowych tokenów dostępu. Szczegółowe informacje o procesach obowiązujących w przypadku różnych typów aplikacji znajdziesz w dokumencie Google na temat protokołu OAuth 2.0.

Informacje o zakresie protokołu OAuth 2.0 dla interfejsu API w Manufacturer Center:

Zakres Znaczenie
https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter Uprawnienia do odczytu/zapisu.

Aby poprosić o dostęp przy użyciu protokołu OAuth 2.0, aplikacja potrzebuje danych z zakresu oraz informacji przekazywanych przez Google po zarejestrowaniu aplikacji (takich jak identyfikator klienta i tajny klucz klienta).

Wskazówka: biblioteki klienta interfejsów API Google mogą wykonać niektóre procesy autoryzacji za Ciebie. Są dostępne dla różnych języków programowania. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie z bibliotekami i próbkami.

Przykład autoryzacji

Poniższy kod pokazuje, jak skonfigurować klienta i autoryzować żądania przy użyciu OAuth 2.0 dla zainstalowanych aplikacji. Inne języki są dostępne na stronie Przykłady i biblioteki.

Java

Jest to przepływ kodu wiersza poleceń opisany w artykule Korzystanie z OAuth 2.0 dla zainstalowanych aplikacji.

Przykładowy fragment kodu z naszego interfejsu Content API. Przykładowy kod Java:

  public static void main(String[] args) {
   try {
    httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
    dataStoreFactory = new FileDataStoreFactory(DATA_STORE_DIR);
    jsonFactory = JacksonFactory.getDefaultInstance();
    scopes = "https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter";
   
    // load configuration
    File configPath = new File(basePath, "manufacturers");
    File configFile = new File(configPath, manufacturers-info.json);
    ManufacturersConfig config = new JacksonFactory().fromInputStream(inputStream, ManufacturersConfig.class);
    config.setPath(configPath);
   
    // Get authorization token
    Credential credential = authenticate(httpTransport, dataStoreFactory, config, jsonFactory, scopes);
    // ...
   }
  }
  
  private static Credential authenticate(httpTransport, dataStoreFactory, config, jsonFactory, scopes) throws Exception {
   try {
    Credential credential = GoogleCredential.getApplicationDefault().createScoped(scopes);
    System.out.println("Loaded the Application Default Credentials.");
    return credential;
   } catch (IOException e) {
    // No need to do anything, we'll fall back on other credentials.
   }
   if (config.getPath() == null) {
    throw new IllegalArgumentException(
      "Must use Application Default Credentials with no configuration directory.");
   }
   File clientSecretsFile = new File(config.getPath(), "client-secrets.json");
   if (clientSecretsFile.exists()) {
    System.out.println("Loading OAuth2 client credentials.");
    try (InputStream inputStream = new FileInputStream(clientSecretsFile)) {
     GoogleClientSecrets clientSecrets =
       GoogleClientSecrets.load(jsonFactory, new InputStreamReader(inputStream));
     // set up authorization code flow
     GoogleAuthorizationCodeFlow flow =
       new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
           httpTransport, jsonFactory, clientSecrets, scopes)
         .setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
         .build();
     // authorize
     String userID = ConfigDataStoreFactory.UNUSED_ID;
     Credential storedCredential = flow.loadCredential(userID);
     if (storedCredential != null) {
      System.out.printf("Retrieved stored credential for %s from cache.%n", userID);
      return storedCredential;
     }
     LocalServerReceiver receiver =
       new LocalServerReceiver.Builder().setHost("localhost").setPort(9999).build();
     Credential credential = new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, receiver).authorize(userID);
     System.out.printf("Retrieved credential for %s from web.%n", userID);
     return credential;
    } catch (IOException e) {
     throw new IOException(
       "Could not retrieve OAuth2 client credentials from the file "
         + clientSecretsFile.getCanonicalPath());
    }
   }
   throw new IOException(
     "No authentication credentials found. Checked the Google Application"
       + "Default Credentials and the paths "
       + clientSecretsFile.getCanonicalPath()
       + ". Please read the accompanying README.");
  }