Autoryzowanie żądań

Każde żądanie wysyłane przez aplikację do interfejsu Manufacturer Center API musi zawierać token autoryzacji. Token stanowi też dla Google identyfikator aplikacji.

Informacje o protokołach autoryzacji

Twoja aplikacja musi autoryzować żądania za pomocą protokołu OAuth 2.0. Inne protokoły nie są obsługiwane. Jeśli aplikacja używa funkcji Zaloguj się przez Google, niektórymi aspektami autoryzacji nie musisz się zajmować.

Autoryzowanie żądań za pomocą protokołu OAuth 2.0

Wszystkie żądania wysyłane do Manufacturer Center API muszą być autoryzowane przez użytkownika.

Szczegóły procesu autoryzacji z użyciem protokołu OAuth 2.0 różnią się nieznacznie w zależności od rodzaju projektowanej aplikacji. Do większości typów aplikacji ma zastosowanie ten ogólny proces:

 1. Gdy tworzysz aplikację, rejestrujesz ją, korzystając z konsoli interfejsów API Google. Następnie Google przekazuje informacje, które są potrzebne później, takie jak identyfikator klienta i tajny klucz klienta.
 2. Aktywuj API w Manufacturer Center w konsoli interfejsu Google API. (jeśli interfejsu API nie ma na liście w konsoli, pomijasz ten krok).
 3. Gdy Twoja aplikacja potrzebuje dostępu do danych użytkownika, prosi Google o konkretny zakres dostępu.
 4. Google wyświetla użytkownikowi ekran zgody z prośbą o autoryzowanie dostępu aplikacji do niektórych danych.
 5. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, Google przekazuje Twojej aplikacji ważny przez krótki czas token dostępu.
 6. Aplikacja żąda danych użytkownika i dołącza do żądania token dostępu.
 7. Jeśli Google uzna, że żądanie i token są prawidłowe, przesyła dane, o które prosisz.

Niektóre procesy obejmują dodatkowe kroki, takie jak wykorzystanie tokenów odświeżania do uzyskania nowych tokenów dostępu. Szczegółowe informacje o procesach obowiązujących w przypadku różnych typów aplikacji znajdziesz w dokumencie Google na temat protokołu OAuth 2.0.

Informacje o zakresie OAuth 2.0 dla interfejsu Manufacturer Center API:

Zakres Znaczenie
https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter Uprawnienia do odczytu/zapisu.

Aby poprosić o dostęp przy użyciu protokołu OAuth 2.0, aplikacja potrzebuje danych z zakresu oraz informacji przekazywanych przez Google po zarejestrowaniu aplikacji (takich jak identyfikator klienta i tajny klucz klienta).

Wskazówka: biblioteki klienta interfejsów API Google mogą wykonać niektóre procesy autoryzacji za Ciebie. Są dostępne dla różnych języków programowania. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie z bibliotekami i próbkami.

Przykład autoryzacji

Poniższy kod pokazuje, jak skonfigurować klienta i autoryzować żądania przy użyciu OAuth 2.0 dla zainstalowanych aplikacji. Inne języki są dostępne na stronie Przykłady i biblioteki.

Java

To jest kod autoryzacji interfejsu wiersza poleceń opisany w sekcji Korzystanie z OAuth 2.0 w przypadku zainstalowanych aplikacji.

Przykładowy fragment naszego przykładowego kodu w języku Java:

  public static void main(String[] args) {
   try {
    httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
    dataStoreFactory = new FileDataStoreFactory(DATA_STORE_DIR);
    jsonFactory = JacksonFactory.getDefaultInstance();
    scopes = "https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter";

    // load configuration
    File configPath = new File(basePath, "manufacturers");
    File configFile = new File(configPath, manufacturers-info.json);
    ManufacturersConfig config = new JacksonFactory().fromInputStream(inputStream, ManufacturersConfig.class);
    config.setPath(configPath);

    // Get authorization token
    Credential credential = authenticate(httpTransport, dataStoreFactory, config, jsonFactory, scopes);
    // ...
   }
  }

  private static Credential authenticate(httpTransport, dataStoreFactory, config, jsonFactory, scopes) throws Exception {
   try {
    Credential credential = GoogleCredential.getApplicationDefault().createScoped(scopes);
    System.out.println("Loaded the Application Default Credentials.");
    return credential;
   } catch (IOException e) {
    // No need to do anything, we'll fall back on other credentials.
   }
   if (config.getPath() == null) {
    throw new IllegalArgumentException(
      "Must use Application Default Credentials with no configuration directory.");
   }
   File clientSecretsFile = new File(config.getPath(), "client-secrets.json");
   if (clientSecretsFile.exists()) {
    System.out.println("Loading OAuth2 client credentials.");
    try (InputStream inputStream = new FileInputStream(clientSecretsFile)) {
     GoogleClientSecrets clientSecrets =
       GoogleClientSecrets.load(jsonFactory, new InputStreamReader(inputStream));
     // set up authorization code flow
     GoogleAuthorizationCodeFlow flow =
       new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
           httpTransport, jsonFactory, clientSecrets, scopes)
         .setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
         .build();
     // authorize
     String userID = ConfigDataStoreFactory.UNUSED_ID;
     Credential storedCredential = flow.loadCredential(userID);
     if (storedCredential != null) {
      System.out.printf("Retrieved stored credential for %s from cache.%n", userID);
      return storedCredential;
     }
     LocalServerReceiver receiver =
       new LocalServerReceiver.Builder().setHost("localhost").setPort(9999).build();
     Credential credential = new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, receiver).authorize(userID);
     System.out.printf("Retrieved credential for %s from web.%n", userID);
     return credential;
    } catch (IOException e) {
     throw new IOException(
       "Could not retrieve OAuth2 client credentials from the file "

                  +  clientSecretsFile.getCanonicalPath());
    }
   }
   throw new IOException(
     "No authentication credentials found. Checked the Google Application"
              +  "Default Credentials and the paths "
              +  clientSecretsFile.getCanonicalPath()
              +  ". Please read the accompanying README.");
  }