GoogleMap.OnMapLongClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnMapLongClickListener

Giao diện gọi lại khi người dùng nhấn và giữ trên bản đồ.

Trình nghe sẽ được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onMapLongClick(điểm LatLng)
Được gọi khi người dùng thực hiện một cử chỉ nhấn và giữ trên bản đồ, nhưng chỉ khi không có lớp phủ nào của bản đồ xử lý cử chỉ.

Phương thức công khai

public abstract void onMapLongClick (LatLng point)

Được gọi khi người dùng thực hiện một cử chỉ nhấn và giữ trên bản đồ, nhưng chỉ khi không có lớp phủ nào của bản đồ xử lý cử chỉ. Các phương thức triển khai phương thức này luôn được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
điểm Điểm trên mặt đất (chiếu từ điểm trên màn hình) mà người dùng đã nhấn.