GoogleMap.OnMapLongClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnMapLongClickListener

Giao diện gọi lại khi người dùng nhấn và giữ trên bản đồ.

Trình nghe sẽ được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onMapLongClick(LatLng điểm)
Được gọi khi người dùng thực hiện cử chỉ nhấn và giữ trên bản đồ, nhưng chỉ khi không có lớp phủ nào của bản đồ xử lý cử chỉ.

Phương thức công khai

public trừu tượng onMapLongClick (LatLng điểm)

Được gọi khi người dùng thực hiện cử chỉ nhấn và giữ trên bản đồ, nhưng chỉ khi không có lớp phủ nào của bản đồ xử lý cử chỉ. Việc triển khai phương thức này luôn được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
điểm Điểm trên mặt đất (dự kiến từ điểm trên màn hình) đã được nhấn.