BitmapDescriptor

publiczna klasa końcowa BitmapDescriptor powoduje rozszerzenie obiektu

Określa obraz bitmapy. Za pomocą tej klasy można ustawić obraz ikony znacznika. W przypadku nakładki z ziemi możesz ustawić obraz tak, by znajdował się na powierzchni Ziemi. Aby uzyskać BitmapDescriptor, użyj klasy fabrycznej BitmapDescriptorFactory.

Przykład ustawiania ikony znacznika BitmapDescriptor.

GoogleMap map = ... // get a map.
 // Add a marker at San Francisco with an azure colored marker.
 Marker marker = map.add(new MarkerOptions()
     .position(new LatLng(37.7750, 122.4183))
     .title("San Francisco")
     .snippet("Population: 776733"))
     .icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_AZURE));
 

Podsumowanie metody dziedziczonej