Method: projects.datasets.create

Utwórz nowy zbiór danych dla określonego projektu.

Żądanie HTTP

POST https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1alpha/{parent=projects/*}/datasets

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

To pole jest wymagane. Projekt nadrzędny, do którego będzie należeć zbiór danych. Format: projects/{$project}

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Dataset.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Dataset.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Uprawnienia

Wymaga tych uprawnień IAM do zasobu parent:

  • mapsplatformdatasets.datasets.create

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji uprawnień.