شروع کنید

ساختن را با Maps Datasets API شروع کنید.
پروژه Google Cloud خود را راه اندازی کنید.
در مورد الزامات درخواست API بیاموزید.
ایجاد یک مجموعه داده و آپلود داده ها.
همه مجموعه داده ها را فهرست کنید، اطلاعاتی در مورد یک مجموعه داده خاص دریافت کنید و داده ها را از یک مجموعه داده دانلود کنید.
ویژگی های مجموعه داده را به روز کنید.
حذف یک مجموعه داده