GAPI İstemci Kitaplıkları

Sunucudan sunucuya (güvenilir) iletişimde, ham REST veya gRPC üzerinden geliştirme yapmaktan daha iyi bir deneyim için dile özgü GAPI istemci kitaplıkları kullanmanızı öneririz. Bu istemcilerin temel aldığı protobuf dosyaları https://github.com/googleapis/googleapis/tree/master/google/maps/fleetengine/v1 adresinde herkese açık olarak sunulmuştur.

Uygulamanızın dilinde kitaplıklar mevcut değilse gRPC veya Fleet Engine REST uç noktalarını kullanmanızı öneririz.

NOT: GAPIC kitaplıkları, güvenilir (sunucu) ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. JWT'lere gerek yoktur. Uygun ondemandAdmin rolüyle birlikte Uygulama Varsayılan Kimlik Bilgilerini kullanın.

Java

Java kitaplıkları google.maps.fleetengine.v1 altında yayınlanır.

Gradle

plugins {
 id "maven-publish"
 id "com.google.cloud.artifactregistry.gradle-plugin" version "2.1.4"
}

publishing {
 repositories {
  maven {
   url "artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven"
  }
 }
}

repositories {
 maven {
  url "artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven"
 }
}

dependencies {
 implementation 'com.google.maps:gapic-google-maps-fleetengine-v1-java:latest.release'
}

Maven

<project>
 <distributionManagement>
  <snapshotRepository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
  </snapshotRepository>
  <repository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
  </repository>
 </distributionManagement>

 <repositories>
  <repository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
   <releases>
    <enabled>true</enabled>
   </releases>
   <snapshots>
    <enabled>true</enabled>
   </snapshots>
  </repository>
 </repositories>

 <build>
  <extensions>
   <extension>
    <groupId>com.google.cloud.artifactregistry</groupId>
    <artifactId>artifactregistry-maven-wagon</artifactId>
    <version>2.1.4</version>
   </extension>
  </extensions>
 </build>

 <dependency>
  <groupId>com.google.maps</groupId>
  <artifactId>gapic-google-maps-fleetengine-v1-java</artifactId>
  <version>LATEST</version>
 </dependency>
</project>

Java ortamında imzalı JSON web jetonları oluşturmak için Java için Fleet Engine Auth Kitaplığı'nı kullanabilirsiniz.

Fleet Engine'i kullanmaya başlama sayfasında, Fleet Engine API ile etkileşim için Java örneklerini inceleyebilirsiniz.

Node.js / TypeScript

https://www.npmjs.com/package/@googlemaps/fleetengine sayfasına bakın.

npm

npm install @googlemaps/fleetengine

Go

Go kitaplığı, https://pkg.go.dev/maps/fleetengine/v1 adresinde modül olarak paketlenmiştir.

package main

import (
  "context"
  "fmt"
  "log"

  "google.golang.org/api/iterator"
  "google.golang.org/api/option"
  fleetengine "google.golang.org/maps/fleetengine/v1"

  pb "google.golang.org/genproto/googleapis/maps/fleetengine/v1"
)

func main() {
  // Set the GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable to point to a credential configuration file.
  // https://cloud.google.com/docs/authentication/application-default-credentials#GAC
  provider := "cabrio-1501793433270"

  ctx := context.Background()
  vc, err := fleetengine.NewVehicleClient(ctx,
    option.WithQuotaProject(provider),
    option.WithScopes("https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform"),
  )
  if err != nil {
    log.Fatalf("Couldn't connect: %v", err)
  }

  i := vc.ListVehicles(ctx, &pb.ListVehiclesRequest{
    // NB: PageSize determines how many resources each call to the underlying
    // List method returns, not how many values the Iterator will go through.
    // The Iterator will continue making List calls until it exhausts
    // `nextPageToken`.
    PageSize: 10,
    Parent:  "providers/" + provider,
  })
  for {
    v, err := i.Next()
    if err == iterator.Done {
      break
    }
    if err != nil {
      log.Fatalf("Couldn't connect: %v", err)
    }
    fmt.Println(v)
  }
}

Python

https://pypi.org/project/google-maps-fleetengine/0.1.0/ adresine göz atın

pip

pip install google-auth
pip install google-maps-fleetengine

Örnek kod:

from google.maps import fleetengine_v1
import google.auth
from google.auth import jwt, iam
from google.auth.transport import requests

# CONSTANTS
PROJECT_ID = 'YOUR_GCP_PROJECT_NAME'
VEHICLE_ID = 'YOUR_VEHICLE_ID'
SERVICE_ACCOUNT = f'YOUR_SERVICE_ACCOUNT@{PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com'

# CREATE A JWT FOR AUTHENTICATION
credentials, _ = google.auth.default(scopes=['https://www.googleapis.com/auth/iam'])
signer = iam.Signer(requests.Request(), credentials, SERVICE_ACCOUNT)
jwt_credentials = jwt.Credentials(
 signer,
 issuer=SERVICE_ACCOUNT,
 subject=SERVICE_ACCOUNT,
 audience='https://fleetengine.googleapis.com/',
 additional_claims={
  "authorization": {
   "vehicleid" : VEHICLE_ID
  }
 }
)

# MAKE A REQUEST
maps_fleetengine_client = fleetengine_v1.VehicleServiceClient(credentials=jwt_credentials)
request = fleetengine_v1.GetVehicleRequest(name=f'providers/{PROJECT_ID}/vehicles/{VEHICLE_ID}')
response = maps_fleetengine_client.get_vehicle(request=request)

C#

C# kitaplığının yükleme talimatlarını https://www.nuget.org/packages/Google.Maps.FleetEngine.V1 adresinde bulabilirsiniz.

PHP

https://packagist.org/packages/google/maps-fleetengine adresine bakın.

Ruby

https://rubygems.org/gems/google-maps-fleet_engine sayfasına göz atın.