مرجع چارچوب MLImage

کلاس ها

کلاس های زیر در سطح جهانی در دسترس هستند.

  • تصویری که در یادگیری ماشین روی دستگاه استفاده می شود.

    اعلام

    سریع

    class MLImage : NSObject