مرجع چارچوب مشترک MLKitTextRecognition

متن

class Text : NSObject

متن شناسایی شده در یک تصویر

 • متن شناخته شده اگر متنی شناسایی نشده باشد، رشته خالی است.

  اعلام

  سریع

  var text: String { get }
 • آرایه ای از بلوک های شناسایی شده در متن.

  اعلام

  سریع

  var blocks: [MLKTextBlock] { get }
 • غیر قابل دسترسی.