Tham chiếu khung thông dụng của MLKitTextRecognition

Chặn văn bản

class TextBlock : NSObject

Một khối văn bản được nhận dạng trong một hình ảnh gồm một mảng các dòng văn bản.

 • Chuỗi thể hiện khối văn bản đã được nhận dạng.

  Khai báo

  Swift

  var text: String { get }
 • Một mảng các dòng văn bản tạo thành khối.

  Khai báo

  Swift

  var lines: [MLKTextLine] { get }
 • Hình chữ nhật chứa khối văn bản tương ứng với hình ảnh trong không gian toạ độ mặc định.

  Khai báo

  Swift

  var frame: CGRect { get }
 • Một mảng các ngôn ngữ được nhận dạng trong khối văn bản. Nếu không nhận dạng được ngôn ngữ nào, mảng này sẽ trống.

  Khai báo

  Swift

  var recognizedLanguages: [MLKTextRecognizedLanguage] { get }
 • Bốn điểm góc của khối văn bản theo thứ tự theo chiều kim đồng hồ bắt đầu bằng điểm trên cùng bên trái tương ứng với hình ảnh trong không gian toạ độ mặc định. Đối tượng NSValue là các CGPoint.

  Khai báo

  Swift

  var cornerPoints: [NSValue] { get }
 • Không có sẵn.