مرجع چارچوب مشترک MLKitTextRecognition

TextElement

class TextElement : NSObject

یک عنصر متنی که در یک تصویر شناسایی می شود. یک عنصر متنی یک بخش جدا شده با فاصله در یک خط متن است (به عنوان مثال، یک کلمه در اکثر زبان های خط لاتین).

 • نمایش رشته ای عنصر متنی که شناسایی شد.

  اعلام

  سریع

  var text: String { get }
 • مستطیلی که حاوی عنصر متن نسبت به تصویر در فضای مختصات پیش فرض است.

  اعلام

  سریع

  var frame: CGRect { get }
 • آرایه ای از زبان های شناخته شده در عنصر متن. اگر هیچ زبانی شناسایی نشد، آرایه خالی است.

  اعلام

  سریع

  var recognizedLanguages: [MLKTextRecognizedLanguage] { get }
 • چهار نقطه گوشه عنصر متن به ترتیب در جهت عقربه های ساعت با نقطه بالا سمت چپ نسبت به تصویر در فضای مختصات پیش فرض شروع می شود. اشیاء NSValue CGPoint s هستند.

  اعلام

  سریع

  var cornerPoints: [NSValue] { get }
 • غیر قابل دسترسی.