Method: people.deleteContact

usunąć osobę kontaktową, Dane niezwiązane z kontaktami nie zostaną usunięte.

Żądania mutacji dotyczące tego samego użytkownika powinny być wysyłane po kolei, aby uniknąć wydłużenia czasu oczekiwania i niepowodzeń.

Żądanie HTTP

DELETE https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=people/*}:deleteContact

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
resourceName

string

To pole jest wymagane. Nazwa zasobu kontaktu do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.