ข้อผิดพลาดของ Indexing API

เอกสารนี้ระบุรหัสข้อผิดพลาดและข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางส่วนที่ Google APIs แสดง กล่าวอย่างเจาะจงคือข้อผิดพลาดในเอกสารนี้พบได้ในโดเมนส่วนกลางหรือโดเมนเริ่มต้นของ Google APIs นอกจากนี้ API หลายรายการจะกำหนดโดเมนของตนเอง ซึ่งระบุข้อผิดพลาดเฉพาะ API ที่ไม่ได้อยู่ในโดเมนส่วนกลาง สำหรับข้อผิดพลาดเหล่านั้น ค่าของพร็อพเพอร์ตี้ domain ในการตอบกลับ JSON จะเป็นค่าเฉพาะ API เช่น youtube.parameter

หน้านี้แสดงข้อผิดพลาดตามรหัสสถานะ HTTP ของข้อผิดพลาด ตามที่กำหนดไว้ใน RFC 7231

ตัวอย่างการตอบกลับ JSON ด้านล่างแสดงให้เห็นวิธีที่ระบบสื่อสารข้อผิดพลาดส่วนกลาง

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "global",
  "reason": "invalidParameter",
  "message": "Invalid string value: 'asdf'. Allowed values: [mostpopular]",
  "locationType": "parameter",
  "location": "chart"
  }
 ],
 "code": 400,
 "message": "Invalid string value: 'asdf'. Allowed values: [mostpopular]"
 }
}

ข้อผิดพลาด

 1. MOVED_PERMANENTLY (301)
 2. SEE_OTHER (303)
 3. NOT_MODIFIED (304)
 4. TEMPORARY_REDIRECT (307)
 5. BAD_REQUEST (400)
 6. UNAUTHORIZED (401)
 7. PAYMENT_REQUIRED (402)
 8. FORBIDDEN (403)
 9. NOT_FOUND (404)
 10. METHOD_NOT_ALLOWED (405)
 11. CONFLICT (409)
 12. GONE (410)
 13. PRECONDITION_FAILED (412)
 14. REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE (413)
 15. REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE (416)
 16. EXPECTATION_FAILED (417)
 17. PRECONDITION_REQUIRED (428)
 18. TOO_MANY_REQUESTS (429)
 19. INTERNAL_SERVER_ERROR (500)
 20. NOT_IMPLEMENTED (501)
 21. SERVICE_UNAVAILABLE (503)

MOVED_PERMANENTLY (301)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
movedPermanently คำขอนี้และคำขอในอนาคตสำหรับการดำเนินการเดียวกันจะต้องส่งไปยัง URL ที่ระบุในส่วนหัวของ Location ในการตอบกลับนี้ แทนที่จะเป็น URL ที่ส่งคำขอไปในครั้งนี้

SEE_OTHER (303)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
seeOther ระบบดำเนินการตามคำขอของคุณสำเร็จ หากต้องการการตอบกลับ ให้ส่งคำขอ GET ไปยัง URL ที่ระบุในส่วนหัวของ Location
mediaDownloadRedirect ระบบดำเนินการตามคำขอของคุณสำเร็จ หากต้องการการตอบกลับ ให้ส่งคำขอ GET ไปยัง URL ที่ระบุในส่วนหัวของ Location

NOT_MODIFIED (304)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
notModified ส่วนหัว If-None-Match มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การตอบกลับนี้บ่งชี้ว่าเอกสารที่ขอไม่มีการแก้ไขและควรดึงข้อมูลการตอบกลับที่แคชไว้ โปรดตรวจสอบค่าของส่วนหัวคำขอ HTTP If-None-Match

TEMPORARY_REDIRECT (307)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
temporaryRedirect หากต้องการให้ดำเนินการตามคำขอ ให้ส่งคำขอไปยัง URL ที่ระบุในส่วนหัวของ Location ในการตอบกลับนี้อีกครั้ง

BAD_REQUEST (400)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
badRequest คำขอ API ไม่ถูกต้องหรือมีรูปแบบไม่ถูกต้อง ทำให้เซิร์ฟเวอร์ API ไม่เข้าใจคำขอ
badBinaryDomainRequest คำขอโดเมนไบนารีไม่ถูกต้อง
badContent ระบบไม่รองรับประเภทเนื้อหาของข้อมูลคำขอหรือประเภทเนื้อหาของข้อมูลส่วนหนึ่งในคำขอที่มีข้อมูลหลายส่วน
badLockedDomainRequest คำขอโดเมนที่ล็อกอยู่ไม่ถูกต้อง
corsRequestWithXOrigin คำขอ CORS มีส่วนหัว XD3 X-Origin ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นคำขอ CORS ที่ไม่ดี
endpointConstraintMismatch คำขอล้มเหลวเพราะไม่ตรงกับ API ที่ระบุ โปรดตรวจสอบค่าของเส้นทาง URL เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องแล้ว
invalid คำขอล้มเหลวเพราะมีค่าที่ไม่ถูกต้อง ค่าอาจเป็นค่าพารามิเตอร์ ค่าส่วนหัว หรือค่าพร็อพเพอร์ตี้
invalidAltValue ค่าพารามิเตอร์ alt ระบุรูปแบบเอาต์พุตที่ไม่รู้จัก
invalidHeader คำขอล้มเหลวเพราะมีส่วนหัวที่ไม่ถูกต้อง
invalidParameter คำขอล้มเหลวเพราะมีพารามิเตอร์หรือค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง อ่านเอกสารประกอบของ API เพื่อดูพารามิเตอร์ที่ใช้ได้กับคำขอของคุณ
invalidQuery คำขอไม่ถูกต้อง อ่านเอกสารประกอบของ API เพื่อดูพารามิเตอร์ที่คำขอรองรับและดูว่าคำขอมีค่าผสมของพารามิเตอร์หรือค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ โปรดตรวจสอบค่าของพารามิเตอร์คำขอ q
keyExpired คีย์ API ที่ระบุไว้ในคำขอหมดอายุ ซึ่งหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์ API ตรวจสอบขีดจำกัดโควต้าของแอปพลิเคชันที่ส่งคำขอไม่ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคีย์ใหม่ที่ Google Developers Console
keyInvalid คีย์ API ที่ระบุในคำขอไม่ถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์ API ตรวจสอบขีดจำกัดโควต้าของแอปพลิเคชันที่ส่งคำขอไม่ได้ โปรดใช้ Google Developers Console เพื่อค้นหาคีย์ API หรือขอคีย์ใหม่
lockedDomainCreationFailure ได้รับโทเค็น OAuth ในสตริงคำค้นหา ซึ่ง API ไม่อนุญาตรูปแบบการตอบกลับที่ไม่ใช่ JSON หรือ XML หากเป็นไปได้ ให้ลองส่งโทเค็น OAuth ในส่วนหัวการให้สิทธิ์แทน
notDownload คำขอที่ส่งไปยังเส้นทาง URL /download/* ได้มีเพียงคำขอดาวน์โหลดสื่อเท่านั้น ให้ส่งคำขอไปยังเส้นทางเดิมอีกครั้ง แต่ไม่ต้องใส่คำนำหน้า /download
notUpload คำขอล้มเหลวเพราะไม่ใช่คำขออัปโหลด และมีเพียงคำขออัปโหลดเท่านั้นที่จะส่งไปยัง URI /upload/* ได้ ลองส่งคำขอไปยังเส้นทางเดิมแต่ไม่ต้องใส่คำนำหน้า /upload
parseError เซิร์ฟเวอร์ API แยกวิเคราะห์ส่วนเนื้อหาของคำขอไม่ได้
required คำขอ API ไม่มีข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลที่จำเป็นอาจเป็นพารามิเตอร์หรือพร็อพเพอร์ตี้ทรัพยากร
tooManyParts คำขอที่มีข้อมูลหลายส่วนล้มเหลวเพราะมีหลายส่วนมากเกินไป
unknownApi ระบบไม่รู้จัก API ที่คำขอเรียก
unsupportedMediaProtocol ไคลเอ็นต์ใช้โปรโตคอลสื่อที่ระบบไม่รองรับ
unsupportedOutputFormat ค่าพารามิเตอร์ alt ระบุรูปแบบเอาต์พุตที่บริการนี้ไม่รองรับ ตรวจสอบค่าของพารามิเตอร์คำขอ alt
wrongUrlForUpload คำขอเป็นคำขออัปโหลด แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้ส่งไปยัง URI ที่เหมาะสม คำขออัปโหลดต้องส่งไปยัง URI ที่มีคำนำหน้า /upload/* ลองส่งคำขอไปยังเส้นทางเดิมอีกครั้งแต่ใส่คำนำหน้า /upload ด้วย

UNAUTHORIZED (401)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
unauthorized ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งคำขอ
authError มีการระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องสำหรับคำขอ โปรดตรวจสอบค่าของส่วนหัวคำขอ HTTP Authorization
expired เซสชันหมดอายุ โปรดตรวจสอบค่าของส่วนหัวคำขอ HTTP Authorization
lockedDomainExpired คำขอล้มเหลวเพราะโดเมนที่ถูกต้องและล็อกอยู่ก่อนหน้านี้หมดอายุ
required ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อส่งคำขอ API นี้ โปรดตรวจสอบค่าของส่วนหัวคำขอ HTTP Authorization

PAYMENT_REQUIRED (402)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
dailyLimitExceeded402 ใช้งบประมาณถึงขีดจำกัดรายวันที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์กำหนดไว้แล้ว
quotaExceeded402 การดำเนินการที่ขอต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าโควต้าที่มี ต้องชำระเงินเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
user402 การดำเนินการที่ขอต้องมีการชำระเงินจากผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์

FORBIDDEN (403)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
forbidden การดำเนินการที่ขอเป็นการดำเนินการต้องห้ามและดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้
accessNotConfigured ไม่มีการกำหนดค่าโครงการของคุณให้เข้าถึง API นี้ โปรดใช้ Google Developers Console เพื่อเปิดใช้งาน API สำหรับโครงการของคุณ
accessNotConfigured โครงการถูกบล็อกเนื่องจากมีการละเมิด โปรดดู http://support.google.com/code/go/developer_compliance
accessNotConfigured มีการทำเครื่องหมายให้ลบโครงการ
accountDeleted บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์ของคำขอถูกลบออกไปแล้ว โปรดตรวจสอบค่าของส่วนหัวคำขอ HTTP Authorization
accountDisabled บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์ของคำขอถูกปิดใช้แล้ว โปรดตรวจสอบค่าของส่วนหัวคำขอ HTTP Authorization
accountUnverified ยังไม่ได้ยืนยันอีเมลของผู้ใช้ที่ส่งคำขอ โปรดตรวจสอบค่าของส่วนหัวคำขอ HTTP Authorization
concurrentLimitExceeded คำขอล้มเหลวเพราะมีการใช้งานถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้พร้อมกัน
dailyLimitExceeded มีการใช้งาน API ถึงขีดจำกัดโควต้ารายวันแล้ว
dailyLimitExceeded มีการใช้งานถึงขีดจำกัดโควต้ารายวันแล้วและโครงการถูกบล็อกเนื่องจากมีการละเมิด โปรดดูฟอร์มสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Google APIs เพื่อช่วยแก้ปัญหานี้
dailyLimitExceededUnreg คำขอล้มเหลวเพราะมีการใช้งาน API ที่ไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ถึงขีดจำกัดรายวันแล้ว คุณต้องลงชื่อสมัครใช้ผ่าน Google Developers Console เพื่อใช้งาน API ดังกล่าวต่อไป
downloadServiceForbidden API ไม่รองรับบริการการดาวน์โหลด
insufficientAudience ดำเนินการตามคำขอให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายนี้ไม่ได้
insufficientAuthorizedParty ดำเนินการตามคำขอให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับแอปพลิเคชันไม่ได้
insufficientPermissions ผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามคำขอนี้
limitExceeded ดำเนินการตามคำขอให้เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้เนื่องจากการจำกัดอัตราคำขอหรือการเข้าถึง
lockedDomainForbidden API นี้ไม่รองรับโดเมนที่ล็อกอยู่
quotaExceeded การดำเนินการที่ขอต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าโควต้าที่มี
rateLimitExceeded มีการส่งคำขอมากเกินไปภายในระยะเวลาที่กำหนด
rateLimitExceededUnreg มีการส่งคำขอเกินขีดจำกัดอัตราคำขอและคุณต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันเพื่อให้เรียก API ต่อไปได้ โปรดลงชื่อสมัครใช้ผ่าน Google Developers Console
responseTooLarge ทรัพยากรที่ขอมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะแสดง
servingLimitExceeded มีการส่งคำขอถึงขีดจำกัดอัตราคำขอโดยรวมที่ระบุไว้สำหรับ API แล้ว
sslRequired ต้องใช้ SSL สำหรับการดำเนินการนี้
unknownAuth เซิร์ฟเวอร์ API ไม่รู้จักรูปแบบการให้สิทธิ์ที่ใช้สำหรับคำขอ โปรดตรวจสอบค่าของส่วนหัวคำขอ HTTP Authorization
userRateLimitExceeded คำขอล้มเหลวเพราะมีการส่งคำขอถึงขีดจำกัดอัตราคำขอต่อผู้ใช้แล้ว
userRateLimitExceededUnreg คำขอล้มเหลวเพราะมีการส่งคำขอถึงขีดจำกัดอัตราคำขอต่อผู้ใช้แล้วและไม่มีการระบุตัวตนนักพัฒนาไคลเอ็นต์ในคำขอ โปรดใช้ Google Developer Console (https://developers.google.com/console) เพื่อสร้างโครงการสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ
variableTermExpiredDailyExceeded คำขอล้มเหลวเพราะโควต้าระยะเวลาตัวแปรหมดอายุและมีการใช้งานถึงขีดจำกัดรายวันแล้ว
variableTermLimitExceeded คำขอล้มเหลวเพราะมีการใช้งานถึงขีดจำกัดโควต้าระยะเวลาตัวแปรแล้ว

NOT_FOUND (404)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
notFound การดำเนินการที่ขอล้มเหลวเพราะไม่พบทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับคำขอ
notFound ไม่พบทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับคำขอ หากคุณยังไม่ได้ใช้ API นี้ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โปรดทำให้แอป App Engine ใช้งานได้อีกครั้งแล้วลองเรียกใหม่
unsupportedProtocol ระบบไม่รองรับโปรโตคอลที่ใช้ในคำขอ

METHOD_NOT_ALLOWED (405)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
httpMethodNotAllowed ระบบไม่รองรับเมธอด HTTP ที่เชื่อมโยงกับคำขอ

CONFLICT (409)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
conflict ดำเนินการตามคำขอ API ให้เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้เพราะการดำเนินการที่ขอจะขัดแย้งกับรายการที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น คำขอที่พยายามสร้างรายการที่ซ้ำกันจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง แต่โดยทั่วไปรายการที่ซ้ำกันจะมีข้อผิดพลาดที่เจาะจงมากกว่า
duplicate การดำเนินการที่ขอล้มเหลวเพราะพยายามสร้างทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว

GONE (410)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
deleted คำขอล้มเหลวเพราะทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับคำขอถูกลบออกไปแล้ว

PRECONDITION_FAILED (412)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
conditionNotMet มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนหัวคำขอ HTTP If-Match หรือ If-None-Match ของคำขอ โปรดดูรายละเอียดในส่วน ETag ของข้อกำหนดเฉพาะของ HTTP และตรวจสอบค่าของส่วนหัวคำขอ HTTP If-Match

REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE (413)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
backendRequestTooLarge คำขอมีขนาดใหญ่เกินไป
batchSizeTooLarge คำขอแบบกลุ่มมีองค์ประกอบมากเกินไป
uploadTooLarge คำขอล้มเหลวเพราะข้อมูลที่ส่งในคำขอมีขนาดใหญ่เกินไป

REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE (416)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
requestedRangeNotSatisfiable คำขอระบุช่วงที่ตอบสนองไม่ได้

EXPECTATION_FAILED (417)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
expectationFailed เซิร์ฟเวอร์ดำเนินการตามความคาดหวังของไคลเอ็นต์ไม่ได้

PRECONDITION_REQUIRED (428)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
preconditionRequired คำขอกำหนดให้มีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ไม่ได้รับเงื่อนไขตามที่กำหนด คุณต้องมีส่วนหัว If-Match หรือ If-None-Match ในคำขอเพื่อให้คำขอประสบความสำเร็จ

TOO_MANY_REQUESTS (429)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
rateLimitExceeded มีการส่งคำขอมากเกินไปภายในระยะเวลาที่กำหนด

INTERNAL_SERVER_ERROR (500)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
internalError คำขอล้มเหลวเนื่องจากข้อผิดพลาดภายใน

NOT_IMPLEMENTED (501)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
notImplemented การดำเนินการที่ขอไม่มีการใช้งาน
unsupportedMethod คำขอล้มเหลวเพราะพยายามดำเนินการเมธอดหรือการดำเนินการที่ไม่รู้จัก

SERVICE_UNAVAILABLE (503)

รหัสข้อผิดพลาด คำอธิบาย
backendError เกิดข้อผิดพลาดแบ็กเอนด์
backendNotConnected คำขอล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ
notReady เซิร์ฟเวอร์ API ไม่พร้อมรับคำขอ

ข้อผิดพลาดเฉพาะ Indexing API

ในกรณีด้านล่างนี้ คำขอถูกปฏิเสธและ Google ไม่ได้รวบรวมข้อมูล URL และยังใช้กับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลักด้วย

BAD_REQUEST (400)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด คำอธิบาย
Missing attribute. 'url' attribute is required. ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่า URL ในคำขอ
Invalid attribute. 'url' is not in standard URL format ผู้ใช้ตั้งค่า URL ที่ดูไม่เหมือน URL เช่น "abcd"
Unknown type. 'type' attribute is required and must be 'URL_REMOVED' or 'URL_UPDATED'. ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าประเภทการแจ้งเตือน
Invalid value at 'url_notification.type' (TYPE_ENUM) ผู้ใช้ตั้งค่าประเภทการแจ้งเตือนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ URL_REMOVED หรือ URL_UPDATED

FORBIDDEN (403)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด คำอธิบาย
Permission denied. Failed to verify the URL ownership. ผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันการเป็นเจ้าของให้เสร็จสมบูรณ์หรือพยายามอัปเดต URL ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ

TOO_MANY_REQUESTS (429)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด คำอธิบาย
Insufficient tokens for quota 'indexing.googleapis.com/default_requests' ผู้ใช้ใช้ Indexing API เกินโควต้า