Gói google.indexing.v3

Chỉ mục

UrlService

Cho phép các nhà phát triển web thông báo cho Google về các thay đổi về trạng thái trên các URL họ sở hữu.

GetUrlNotificationMetadata

rpc GetUrlNotificationMetadata ( GetUrlNotificationMetadataRequest ) trả về ( UrlNotificationMetadata )

Lấy siêu dữ liệu về một Tài liệu web. Phương pháp này chỉ có thể dùng để truy vấn các URL đã thấy trước đây trong các thông báo thành công đến API lập chỉ mục. Bao gồm UrlNotification mới nhất nhận được thông qua API này.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing
PublishUrlNotification

rpc PublishUrlNotification ( PublishUrlNotificationRequest ) trả về ( PublishUrlNotificationResponse )

Thông báo rằng một URL đã được cập nhật hoặc bị xóa.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing

GetUrlNotificationMetadataRequest

Đầu vào cho lệnh gọi GetUrlNotificationMetadata.

Trường
url

string

URL đang truy vấn.

PublishUrlNotificationRequest

Đầu vào cho PublishUrlNotification

Trường
url_notification

UrlNotification

Mô tả về sự kiện URL nêu trong thông báo.

PublishUrlNotificationResponse

Đầu ra cho PublishUrlNotification

Trường
url_notification_metadata

UrlNotificationMetadata

Mô tả về các sự kiện thông báo đã nhận được cho URL này.

UrlNotification

UrlNotification là tài nguyên dùng trong tất cả các lệnh gọi đến API lập chỉ mục. Trường này mô tả một sự kiện trong thời gian hoạt động của Tài liệu web.

Trường
url

string

Đối tượng của thông báo này. URL phải thuộc sở hữu của nhà xuất bản đưa ra thông báo này và đối với thông báo URL_UPDATED thì URL đó phải cho phép Google thu thập dữ liệu.

type

UrlNotificationType

Sự kiện trong chu trình hoạt động của URL mà Google đang được thông báo.

notify_time

Timestamp

Dấu thời gian tạo cho thông báo này. Người dùng không nên chỉ định dấu thời gian vì trường này sẽ bị bỏ qua tại thời điểm yêu cầu.

UrlNotificationMetadata

Phần tóm tắt về các thông báo API lập chỉ mục đã nhận được gần đây, cho một URL nhất định.

Trường
url

string

URL mà siêu dữ liệu này tham chiếu.

latest_update

UrlNotification

Thông báo mới nhất nhận được có loại URL_UPDATED.

latest_remove

UrlNotification

Thông báo mới nhất nhận được có loại URL_REMOVED.

UrlNotificationType

Chỉ định các sự kiện khác nhau có thể xảy ra với một URL nhất định.

Enum
URL_NOTIFICATION_TYPE_UNSPECIFIED Không xác định.
URL_UPDATED URL đã cho (Tài liệu web) đã được cập nhật.
URL_DELETED URL đã cho (Tài liệu web) đã bị xóa.

Gửi phản hồi về...