Gắn thẻ trang web là dành cho trẻ em

Nếu bạn nghĩ rằng trang web hoặc ứng dụng di động của bạn dành riêng cho trẻ em, vui lòng truy cập trang Gắn thẻ để được coi là trang web dành cho trẻ em để gắn thẻ một trang web hoặc dịch vụ mà bạn muốn Google xem là dành cho trẻ em (hoàn toàn hoặc một phần) – cho các mục đích của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA). Nếu chưa thêm trang web nào vào Search Console, thì trước tiên bạn phải thêm trang web và xác minh quyền sở hữu.

Xin lưu ý rằng việc đánh dấu trang web hoặc ứng dụng của bạn là dành cho trẻ em không ảnh hưởng đến thứ hạng của trang web hoặc ứng dụng đó trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Xin lưu ý những điều sau:

  • Bạn có thể gắn thẻ toàn bộ miền hoặc các phần của miền (miền con hoặc thư mục con) để được xem là dành cho trẻ em
  • Bất kỳ trang nào bên dưới một miền hoặc thư mục cũng được đưa vào trong thẻ.
  • Có thể mất chút thời gian để thẻ này có hiệu lực trong các dịch vụ liên quan của Google.
  • Google có thể giới hạn số lượng các miền hoặc miền phụ mà bạn có thể bao gồm bất kỳ lúc nào.

Để kiểm soát tốt hơn cách xử lý nội dung của mình, bạn cũng có thể gắn thẻ các đơn vị quảng cáo riêng lẻ để được coi là dành cho trẻ em. Hãy xem trung tâm trợ giúp cho sản phẩm của bạn để tìm hiểu thêm về cách gắn thẻ phù hợp.

Lưu ý:  Việc gắn thẻ các đơn vị quảng cáo riêng lẻ có ảnh hưởng ngay lập tức đến quảng cáo được phân phát. Thẻ đơn vị quảng cáo được ưu tiên hơn mọi tùy chọn cài đặt liên quan ở cấp trang web.