Book (sách)

Các hành động với Sách khiến Google Tìm kiếm trở thành một nơi để khám phá sách và tác giả. Người dùng cũng có thể nhanh chóng mua trực tiếp các cuốn sách mà họ tìm thấy từ kết quả Tìm kiếm. Là nhà cung cấp sách điện tử, bạn có thể cung cấp nguồn cấp dữ liệu cho Google bằng cách sử dụng giản đồ dữ liệu có cấu trúc bên dưới.

Ví dụ

Truy vấn của người dùng có thể cho biết rằng người dùng đang có ý định tìm một cuốn sách, chẳng hạn như tên sách, như The Catcher in the Rye hoặc sách của JD Salinger. Đối với các truy vấn thích hợp, chúng tôi có thể hiển thị thẻ Sơ đồ tri thức cho cuốn sách đó. Hãy đọc thêm về việc quản lý dữ liệu của bạn trong Sơ đồ tri thức. Các hành động Đọc tích hợp trong những thẻ này sẽ hiển thị các tùy chọn để đọc cuốn sách. Thông qua các liên kết bạn cung cấp, các hành động đọc sẽ chuyển hướng người dùng trực tiếp từ thẻ Sơ đồ tri thức đến trang về cuốn sách đó trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Nguyên tắc

Ngoài các nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúc, hãy tuân theo các nguyên tắc dành riêng cho sách và hành động đọc:

 • Nếu bạn có các trang trùng lặp chứa nội dung giống nhau, liên kết phải là URL chính tắc chứa tiêu đề sách và thông tin khác về sách.
 • Khi nhấp vào liên kết của hành động đọc, người dùng của bạn phải được đưa đến một trang hỗ trợ trực tiếp việc đọc sách.
 • Các liên kết hành động đọc phải trỏ đến một trang mà người dùng có thể đọc được nội dung. Liên kết hành động đọc không được trỏ đến các trang mà người dùng phải nhấp vào nhiều trang hơn để đọc nội dung hoặc xem thêm chi tiết, chẳng hạn như trang kết quả tìm kiếm hoặc trang tóm tắt sản phẩm.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Book (sách)

Mặc dù định nghĩa đầy đủ về Book có sẵn trên schema.org/Book, nhưng bạn chỉ cần xác định các thuộc tính được liệt kê bên dưới. Bạn phải xác định các thuộc tính bắt buộc sau cho mỗi cuốn sách trong trang web của mình.

Thuộc tính bắt buộc
author Person

(Các) tác giả của cuốn sách. Đối với mỗi tác giả bạn liệt kê, bạn phải cung cấp một thực thể Person cụ thể. Hãy xem phần Person.

name Text

Tiêu đề của cuốn sách. Nếu bạn cung cấp nhiều ấn bản, hãy sử dụng tiêu đề của ấn bản sách.

url URL

URL của trang về cuốn sách đó trên trang web của bạn. Trang này có thể liệt kê tất cả các ấn bản có sẵn.

workExample Book

Các ấn bản của cuốn sách này. Hãy xem các thuộc tính phụ cho workExample.

Thuộc tính nên có
@id URL

ID riêng biệt toàn cầu của cuốn sách ở định dạng URL. ID này phải cố định và không thay đổi theo thời gian. Google Tìm kiếm coi URL là một chuỗi mờ và URL này không cần phải dẫn đến một trang web thực.

sameAs URL

Một trang tham khảo xác định rõ ràng đặc điểm của cuốn sách; ví dụ: URL của trang Wikipedia, trang Freebase hoặc trang web chính thức.

Country

Loại phụ này của Offer xác định mã quốc gia gồm hai chữ cái mà tại đó Offer được cung cấp.

Thuộc tính bắt buộc
name Text

Tên của quốc gia theo tiêu chuẩn alpha-23166.

EntryPoint

EntryPoint đóng vai trò là cơ chế để bạn cung cấp các liên kết sâu tới cuốn sách của mình. Bạn có thể chỉ định các liên kết sâu theo loại nền tảng mà chúng sẽ hoạt động.

Thuộc tính bắt buộc
actionPlatform Text

(Các) nền tảng mà liên kết có thể hoạt động. Có thể là một hoặc nhiều nền tảng sau đây:

 • http://schema.org/DesktopWebPlatform: Hoạt động trên trình duyệt web cho máy tính để bàn.
 • http://schema.org/MobileWebPlatform: Hoạt động trên trình duyệt cho web di động.
 • http://schema.org/AndroidPlatform: Hoạt động trên ứng dụng gốc Android.
 • http://schema.org/IOSPlatform: Hoạt động trên ứng dụng gốc iOS.

Bạn có thể bỏ qua thuộc tính này cho các liên kết sâu với sơ đồ Android tùy chỉnh .

urlTemplate URL

(Các) liên kết đến nội dung.

Offer

Offer (đề nghị) xác định các điều khoản và điều kiện để mua sách.

Thuộc tính bắt buộc
price Number

Giá bán của một sản phẩm, trong đó đơn vị tiền tệ sẽ được chỉ định trong thuộc tính priceCurrency.

priceCurrency Text

Đơn vị tiền tệ (ở định dạng 3 chữ cái ISO 4217).

Thuộc tính nên có
@id URL

ID riêng biệt trên toàn cầu của đề nghị.

availability ItemAvailability

Lượng hàng hiện có của sản phẩm này; ví dụ: instock, OutOfStock hoặc PreOrder.

eligibleRegion Country

Các quốc gia mà tại đó đề nghị được cung cấp.

ineligibleRegion Country

Các quốc gia mà đề nghị không được cung cấp (có thể ghi đè các khu vực đủ điều kiện nếu một quốc gia xuất hiện trong cả khu vực đủ điều kiện và khu vực không đủ điều kiện đã đặt).

Person

Google sử dụng loại Person cho tác giả.

Thuộc tính bắt buộc
name Text

Tên của người này.

Thuộc tính nên có
sameAs URL

Một trang tham khảo xác định rõ ràng đặc điểm của sản phẩm; ví dụ: URL của trang Wikipedia, trang Freebase hoặc trang web chính thức.

ReadAction

Các thuộc tính ReadAction xác định cả nền tảng cho nội dung cũng như các điều kiện để hành động có thể xảy ra, chẳng hạn như người dùng phải mua nội dung để đọc.

Thuộc tính bắt buộc
expectsAcceptanceOf Offer

Vùng chứa cho các điều kiện của hành động.

target EntryPoint

Vùng chứa cho mục tiêu hành động.

workExample

Ấn bản cụ thể của cuốn sách hoặc một tập của sách.

Thuộc tính bắt buộc
bookFormat BookFormatType

Định dạng của cuốn sách bằng một hoặc nhiều giá trị sau:

 • EBook
 • Hardcover
 • Paperback
 • AudioBook
isbn Text

Mã ISBN của bộ sách. Mã này có thể có 10 hoặc 13 chữ số, nhưng bạn nên dùng 13 chữ số nếu có. Hãy sử dụng mã ISBN của sách bản cứng nếu ấn bản được mô tả không có mã ISBN; ví dụ: dành cho phiên bản Kindle.

potentialAction ReadAction

Hành động đọc cho cuốn sách.

Thuộc tính nên có
@id URL

ID riêng toàn cầu của tập cụ thể dưới dạng URL. ID này phải cố định và không thay đổi theo thời gian. ID này cũng phải khác biệt với ID dùng cho cuốn sách. URL được coi là một chuỗi mờ và không cần phải là một liên kết hoạt động.

author Person

(Các) tác giả của bộ sách. Chỉ sử dụng thuộc tính này nếu (các) tác giả của bộ sách khác với cuốn sách liên quan. Hãy cung cấp một thực thể Person cho mỗi tác giả.

bookEdition Text

Ấn bản của cuốn sách.

datePublished Date

Ngày xuất bản đầu tiên của bộ sách này.

name Text

Tiêu đề của bộ sách. Chỉ sử dụng thuộc tính này cho tiêu đề của bộ sách nếu tiêu đề đó khác với cuốn sách.

sameAs URL

Một trang tham khảo xác định rõ ràng đặc điểm của sản phẩm; ví dụ: URL của trang Wikipedia, trang Freebase hoặc trang web chính thức.

url URL

URL cụ thể cho ấn bản này nếu có.

Gửi phản hồi về...