Breadcrumb (Tập hợp liên kết phân cấp)

Breadcrumb hiển thị trên một trang web

Đường dẫn breadcrumb trên một trang cho biết vị trí của trang trong hệ thống phân cấp trang web. Một người dùng có thể di chuyển lên cấp trên cùng trong hệ thống phân cấp trang web, mỗi lần một cấp, bằng cách bắt đầu từ breadcrumb cuối cùng trong đường dẫn đó.

Ví dụ

Google Tìm kiếm sử dụng đánh dấu breadcrumb trong phần nội dung của trang web để phân loại thông tin trên trang trong kết quả tìm kiếm. Thông thường, người dùng có thể truy cập một trang thông qua các cụm từ tìm kiếm rất khác nhau, như được minh họa trong các trường hợp sử dụng sau đây. Mặc dù mỗi nội dung tìm kiếm có thể trả về cùng một trang web, breadcrumb sẽ phân loại nội dung theo ngữ cảnh của truy vấn trên Google Tìm kiếm. Trang ancillaryjustice.html có thể hiển thị các đường dẫn breadcrumb sau tùy thuộc vào ngữ cảnh tìm kiếm:

Một cụm từ tìm kiếm về tiêu đề cuốn sách "Ancillary Justice" có thể tạo ra breadcrumb sau:

SáchTác giảAnn LeckieAncillary Justice

Dưới đây là ví dụ về mã JSON-LD hỗ trợ breadcrumb đó:

Một cụm từ tìm kiếm về giải thưởng dựa trên thể loại trong một năm, "Tiểu thuyết hay nhất Giải thưởng Tinh vân năm 2014", có thể tạo ra breadcrumb sau:

SáchKhoa học viễn tưởngAncillary Justice

RDFa

Dưới đây là ví dụ về mã RDFa hỗ trợ breadcrumb đó:

Microdata

Dưới đây là ví dụ về mã Microdata hỗ trợ breadcrumb đó:

Đây là ví dụ về đường dẫn nhiều breadcrumb:

SáchKhoa học viễn tưởngSách đạt giải thưởng
Văn họcGiả tưởng tự biên

RDFa

Đây là ví dụ về mã RDFa hỗ trợ breadcrumb đó:

Microdata

Dưới đây là ví dụ về mã Microdata hỗ trợ breadcrumb đó:

Ví dụ về HTML

Hãy chèn đoạn breadcrumb HTML trong trang như một phần của thiết kế hình ảnh. Đường dẫn breadcrumb HTML cho ví dụ trong phần Nguyên tắc có thể như sau:

<ol>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/books">Books</a>
 </li>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/sciencefiction">Science Fiction</a>
 </li>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/books/sciencefiction/awardwinners">Award Winners</a>
 </li>
<ol>

Nguyên tắc

Ngoài các nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúc, đánh dấu Hồ sơ mạng xã hội sẽ tạo một hoặc nhiều đường dẫn breadcrumb mà không có liên kết cho trang đích nếu có thể tìm thấy trang đó trong tập hợp kết quả tìm kiếm lớn hơn. Trong các ví dụ ở trên, bởi vì kết quả cho cụm từ tìm kiếm tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đoạt giải sẽ có nhiều trang khác ngoài ancillaryjustice.html, bạn có thể bao gồm đường dẫn breadcrumb để phản ánh danh mục tìm kiếm rộng hơn:

SáchKhoa học viễn tưởngSách đạt giải thưởng

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Google Tìm kiếm nhận ra các thuộc tính sau của BreadcrumbList . Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Thuộc tính bắt buộc
item

Thing

URL đến trang web đại diện cho breadcrumb.

name

Text

Tiêu đề của breadcrumb hiển thị cho người dùng.

position

Integer

Vị trí của breadcrumb trong đường dẫn breadcrumb. Vị trí 1 biểu thị điểm bắt đầu của đường dẫn.