Băng chuyền

Bạn có thể sử dụng dữ liệu có cấu trúc để làm cho kết quả nhiều định dạng của bạn đủ điều kiện hiển thị ở dạng danh sách được gọi là băng chuyền. Băng chuyền thường chỉ xuất hiện trên thiết bị di động và chỉ dành cho một số loại nội dung nhất định, như được mô tả bên dưới. Nếu bạn sử dụng mục đánh dấu băng chuyền cho một loại nội dung hiện chưa được hỗ trợ ở định dạng băng chuyền thì đó không phải là lỗi; thông tin vẫn có thể hiển thị, nhưng không phải ở dạng băng chuyền.

Trong một số trường hợp, Google Tìm kiếm có thể hiển thị kết quả nhiều định dạng của bạn trong băng chuyền ngay cả khi trang không bao gồm dữ liệu có cấu trúc cho một danh sách. Ví dụ: một công thức có thể xuất hiện trong băng chuyền công thức gồm kết quả từ nhiều trang web khác nhau.

Ví dụ

Dưới đây là danh sách các công thức nấu món gà từ một trang web được hiển thị dưới dạng băng chuyền:

Băng chuyền gồm kết quả nhiều định dạng về công thức

Nguyên tắc

Bên cạnh nguyên tắc tiêu chuẩn về dữ liệu có cấu trúc, các nguyên tắc sau cũng áp dụng cho tất cả các mục đánh dấu danh sách:

 • Tất cả các mục trong danh sách phải thuộc cùng loại, ví dụ: Article hoặc Recipe.
 • Văn bản hiển thị cho người dùng phải giống với thông tin có trong dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 • Các mục hiển thị ở định dạng danh sách sẽ được hiển thị theo thứ tự đã chỉ định trong thuộc tính position.
 • Hiện Search Console hỗ trợ định dạng danh sách cho các loại nội dung sau: Recipe (Công thức), Course (Khóa học), Article (Bài viết), Restaurant (Nhà hàng).

Có hai cách để triển khai định dạng danh sách cho dữ liệu có cấu trúc của bạn:

 • Trang tóm tắt + nhiều trang chi tiết đầy đủ
 • Một danh sách toàn bộ trong một trang

Trang tóm tắt + nhiều trang chi tiết đầy đủ

Trang tóm tắt có một đoạn mô tả ngắn về từng mục trong danh sách và mỗi đoạn mô tả sẽ trỏ đến một trang chi tiết riêng biệt tập trung hoàn toàn vào một mục.

Trang tóm tắt Trang chi tiết
Xác định một ItemList, trong đó mỗi ListItem chỉ có ba thuộc tính: @type (được đặt thành "ListItem"), position (vị trí trong danh sách) và url (URL của trang có đầy đủ chi tiết về mục đó). Xác định một phần tử dữ liệu có cấu trúc phù hợp với loại danh sách đó.
Mã giả định cho best_dPlay_recipes.html:

ItemList
 itemListElement: [
  {
   @type: ListItem
   position: 1
   url: http://example.com/coffee_cake.html
  },
  {
   @type: ListItem
   position:2
   url: http://example.com/apple_pie.html,
  },
  ... more recipes ...
 ]
Mã giả định cho coffee_dding.html:

@type: Recipe
name: Party Coffee Cake
author: George Smith
.... more properties ...

Mã mẫu:

Mã mẫu:

Danh sách toàn bộ trong một trang

Danh sách toàn bộ trong một trang lưu trữ tất cả thông tin về danh sách, bao gồm nội dung đầy đủ của từng mục (ví dụ: tập hợp các công thức cho các loại bánh xốp khác nhau), trên một trang.

Một trang duy nhất
Xác định một ItemList. Mỗi phần tử là một ListItem có thuộc tính item chứa dữ liệu có cấu trúc cho phần tử schema.org đó (ví dụ: Phim hoặc Khóa học). Trang phải chứa văn bản hiển thị cho người dùng và một văn bản liên kết khớp với từng thành phần ListItem.

Mã giả định cho best_dPlay_recipes.html:


ItemList
 itemListElement: [
  {
   @type: ListItem
   position: 1
   item: {
    @type: Recipe
    url: http://example.com/big_list_of_recipes#recipe_1
    name: George's Cherry Pie
    author: George Smith
    ... all other required Recipe type properties ...}
  },
  {
   @type: ListItem
   position: 2
   item: {
    @type: Recipe
    url: http://example.com/big_list_of_recipes#recipe_2
    name: Party Coffee Cake
    author: Mary Stone
    ... all other required Recipe type properties ...}
  },
  ... more recipes ...
 ]
Mã mẫu:

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Để chỉ định một danh sách, bạn phải xác định một ItemList chứa ít nhất hai ListItems. Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

ItemList

ItemList là mục chứa tất cả các thành phần trong danh sách. Nếu mục này được sử dụng trên một trang tóm tắt, thì tất cả các URL trong danh sách phải trỏ đến các trang khác nhau trên cùng một miền. Nếu mục được sử dụng trong danh sách toàn bộ, thì tất cả URL phải trỏ đến trang chứa dữ liệu có cấu trúc về danh sách.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về ItemList tại schema.org/ItemList.

Thuộc tính bắt buộc
itemListElement

ListItem

Danh sách các mục. Tất cả các mục phải thuộc cùng loại. Hãy xem ListItem để biết chi tiết.

ListItem (Mục danh sách)

ListItem chứa thông tin chi tiết về một mục riêng lẻ trong danh sách.

 • Nếu đây là trang tóm tắt, thì ListItem chỉ nên bao gồm các thuộc tính type, positionurl.
 • Nếu đây là danh sách toàn bộ trong một trang, thì ListItem sẽ bao gồm tất cả các thuộc tính shema.org bổ sung cho loại dữ liệu mà thuộc tính đó mô tả (ví dụ: đối tượng Recipe (Công thức) hoặc Course (Khóa học)).

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về ListItem tại schema.org/ListItem.

Ví dụ về một mục trong danh sách tóm tắt đơn giản (JSON-LD):

{
 "@type":"ListItem",
 "position":1,
 "url":"http://example.com/desserts/apple-pie"
}

Ví dụ về một mục trong danh sách toàn bộ (JSON-LD):

{
 "@type": "ListItem",
 "position": 1,
 "item": {
  "@type": "Recipe",
  "url": "http://example.com/desserts/pies/#apple-pie",
  "name": "Apple Pie",
  "image": "https://example.com/300px-Apple_pie.jpg",
  "aggregateRating": {
   "@type": "AggregateRating",
   "ratingValue": "6",
   "reviewCount": "32"
  },
  "recipeYield": "8 servings",
  "recipeIngredient": [
   "Pastry crust for bottom and top",
   "1/2 cup unsalted butter",
   "3 tablespoons all-purpose flour",
   "1/4 cup water",
   "1/4 cup white sugar",
   "1/2 cup brown sugar",
   "10 cups peeled, chopped green apples"
  ], ... snip ...
 }
}
Thuộc tính bắt buộc
item

Thing

Chỉ dùng cho danh sách toàn bộ. Thuộc tính này là bắt buộc đối với các danh sách toàn bộ trong một trang. Không bao gồm thuộc tính này cho các trang tóm tắt. Hãy điền các giá trị sau cho đối tượng này, kèm theo tất cả các mục thuộc loại dữ liệu có cấu trúc cụ thể mà đối tượng mô tả:

 • item.name
 • item.url
 • Mọi thuộc tính bắt buộc khác đối với loại dữ liệu này, như mô tả trong schema.org và các quy tắc được mô tả trong các tài liệu này đối với loại nội dung của bạn (ví dụ: Article (Bài viết) hoặc Book (Sách)). Ví dụ: đối với một cuốn sách trong danh sách, bạn phải cung cấp các thuộc tính bookFormatisbn; đối với một công thức, bạn phải cung cấp các thuộc tính imageprepTime.
item.name

Text

Tên chuỗi của mục, hiển thị trong thư viện đã kết xuất. Thông tin định dạng HTML bị bỏ qua. Thuộc tính này là bắt buộc đối với các danh sách toàn bộ trong một trang. Không bao gồm thuộc tính này cho các trang tóm tắt.

item.url

URL

URL đủ điều kiện và văn bản liên kết đến mục này trên trang. Thuộc tính này là bắt buộc đối với các danh sách toàn bộ trong một trang. Không bao gồm thuộc tính này cho các trang tóm tắt. URL phải là URL của trang hiện tại và bạn phải bao gồm văn bản liên kết HTML (thẻ <a> hoặc giá trị name hoặc id) trong trang của bạn gần văn bản hiển thị cho người dùng. Ví dụ: https://example.org/recipes/pies#apple_pie.

position

Integer

Vị trí của mục trong băng chuyền. Số này là bội số của 1.

url

URL

Chỉ dùng cho danh sách trang tóm tắt. Thuộc tính này là bắt buộc đối với các trang tóm tắt. Không bao gồm thuộc tính này cho danh sách tất cả trong một. URL chính tắc của trang chi tiết mục. Tất cả các URL trong danh sách phải khác biệt, nhưng nằm trên cùng một miền (cùng miền hoặc miền phụ với trang hiện tại).