Đoạn trích đánh giá

Đoạn trích đánh giá là một đoạn trích ngắn từ một bài đánh giá hoặc xếp hạng trên một trang web đánh giá, thường là điểm trung bình của xếp hạng do nhiều người đánh giá đưa ra. Khi Google tìm thấy các mục đánh dấu đánh giá hoặc xếp hạng hợp lệ, chúng tôi có thể hiển thị một đoạn trích chi tiết bao gồm số sao và thông tin tóm tắt khác từ bài đánh giá hoặc xếp hạng. Ngoài nội dung đánh giá, xếp hạng là ý kiến đánh giá ở dạng số (chẳng hạn như 1 đến 5). Đoạn trích đánh giá có thể xuất hiện trong kết quả nhiều định dạng hoặc Thẻ kiến thức của Google. Bạn có thể cung cấp xếp hạng cho các loại nội dung sau:

Ví dụ

Bạn có thể thêm dữ liệu có cấu trúc đánh giá vào một trang theo một số cách:

 • Thêm một bài đánh giá đơn giản.
 • Nhúng một bài đánh giá vào một loại schema.org khác bằng cách sử dụng thuộc tính review của loại đó.
 • Thêm xếp hạng vào bài đánh giá của bạn.
 • Thêm xếp hạng tổng hợp. Bạn có thể bỏ qua xếp hạng trong một đánh giá riêng lẻ nếu nội dung bạn đã đánh dấu có cả tác giả và ngày đánh giá. Đối với các bài đánh giá tổng hợp, bạn phải cung cấp xếp hạng trung bình để đoạn trích chi tiết hiển thị.

Bài đánh giá đơn giản

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về một bài đánh giá đơn giản trong JSON-LD:

RDFa

Dưới đây là ví dụ về một bài đánh giá đơn giản trong RDFa:

Microdata

Dưới đây là ví dụ về một bài đánh giá đơn giản trong Microdata:

Bài đánh giá dạng nhúng

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về một bài đánh giá dạng nhúng trong JSON-LD:

RDFa

Dưới đây là ví dụ về một bài đánh dạng nhúng trong RDFa:

Microdata

Dưới đây là ví dụ về một bài đánh dạng nhúng trong Microdata:

Bài đánh giá có điểm xếp hạng

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về một bài đánh giá có điểm xếp hạng trong JSON-LD:

RDFa

Dưới đây là ví dụ về một bài đánh giá có điểm xếp hạng trong RDFa:

Microdata

Dưới đây là ví dụ về một bài đánh giá có điểm xếp hạng trong Microdata:

Xếp hạng tổng hợp

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về điểm xếp hạng tổng hợp trong JSON-LD:

RDFa

Dưới đây là ví dụ về điểm xếp hạng tổng hợp trong RDFa:

Microdata

Dưới đây là ví dụ về điểm xếp hạng tổng hợp trong Microdata:

Nguyên tắc

Nội dung của bạn phải tuân theo các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Nguyên tắc về kỹ thuật

 • Đảm bảo đánh dấu mục đánh giá tổng hợp về một mục dựa trên thông tin từ nhiều người bằng schema.org/AggregateRating. Google có thể hiển thị xếp hạng tổng hợp dưới dạng đoạn trích chi tiết hoặc câu trả lời trong kết quả tìm kiếm với một số loại mục nhất định.
 • Đề cập rõ ràng đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể bằng cách lồng bài đánh giá trong mục đánh dấu thuộc một loại schema.org khác, chẳng hạn như schema.org/Book hoặc schema.org/LocalBusiness hoặc bằng cách sử dụng một loại schema.org làm giá trị cho sản phẩm itemReviewed.
 • Đảm bảo rằng các bài đánh giá và xếp hạng mà bạn đánh dấu sẽ hiển thị cho người dùng ngay trên trang được đánh dấu. Người dùng phải thấy ngay rằng trang có nội dung đánh giá.
 • Cung cấp thông tin đánh giá về một mục cụ thể chứ không phải về một danh mục hoặc danh sách các mục.

  Nên: Khách sạn Hesperia Madrid

  Không nên: 10 khách sạn hàng đầu ở Madrid

 • Nếu đoạn đánh giá là về một doanh nghiệp địa phương, thì bạn phải tuân theo các nguyên tắc bổ sung sau:
  • Điểm xếp hạng phải do đích thân người dùng đưa ra.
  • Không sử dụng các biên tập viên để tạo, quản lý hoặc biên soạn thông tin xếp hạng cho các doanh nghiệp địa phương; thay vào đó, hãy sử dụng dữ liệu có cấu trúc bài đánh giá phê bình.
  • Các trang web phải thu thập thông tin xếp hạng trực tiếp từ người dùng chứ không phải từ các trang web khác.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để dữ liệu có cấu trúc của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin vào dữ liệu có cấu trúc nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Đánh giá

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Review trên schema.org/Review.

Thuộc tính bắt buộc
author

Person (Người) hoặc Organization (Tổ chức)

Tác giả bài đánh giá. Tên của tác giả phải là một tên hợp lệ. Ví dụ: "Giảm giá 50% đến thứ Bảy" không phải là tên hợp lệ cho tác giả.

itemReviewed

Thing

Đối tượng đánh giá Thuộc tính này phải là một loại hợp lệ trên schema.org. Tuy nhiên, nếu một bài đánh giá được nhúng vào một loại schema.org khác bằng thuộc tính review, thì bạn có thể bỏ qua thuộc tính itemReviewed.

reviewRating

Rating

Điểm xếp hạng được cung cấp trong bài đánh giá này. Xếp hạng có thể là thuộc tính Rating lồng nhau hoặc một loại phụ cụ thể hơn. Loại phụ điển hình nhất là AggregateRating.

reviewRating.ratingValue

Number (Số) hoặc Text (Văn bản)

Điểm xếp hạng chất lượng bằng số cho mục, có thể ở dạng số, phân số hoặc tỷ lệ phần trăm. (Ví dụ: "4", "60%" hoặc "6/10"). Nếu thang điểm rõ ràng (ví dụ: "4") thì thang điểm mặc định sẽ là 1 đến 5. Nếu bạn dự định sử dụng thang điểm khác, hãy sử dụng bestRatingworstRating.

Thuộc tính nên có
datePublished

Date

Ngày xuất bản bài đánh giá ở định dạng ngày ISO 8601.

reviewRating.bestRating

Number

Giá trị cao nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Bạn chỉ phải cung cấp thuộc tính bestRating nếu hệ thống xếp hạng không theo thang điểm 5. Nếu bạn bỏ qua bestRating, giá trị mặc định sẽ là 5.

reviewRating.worstRating

Number

Giá trị thấp nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Bạn chỉ phải cung cấp thuộc tính worstRating nếu hệ thống xếp hạng không theo thang điểm 5. Nếu bạn bỏ qua worstRating, giá trị mặc định sẽ là 1.

AggregateRating

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về AggregateRating tại schema.org/AggregateRating.

Thuộc tính bắt buộc
itemReviewed

Thing

Đối tượng được xếp hạng. Thuộc tính này phải là một loại hợp lệ trên schema.org. Tuy nhiên, nếu điểm xếp hạng tổng hợp được nhúng vào một loại schema.org khác bằng thuộc tính aggregateRating, thì bạn không cần đánh dấu thuộc tính itemReviewed.

ratingCount

Number

Tổng số lượt xếp hạng cho mục này trên trang web của bạn. Bạn phải cung cấp ratingCount hoặc reviewCount.

reviewCount

Number

Xác định số người cung cấp đánh giá có hoặc không có xếp hạng kèm theo. Bạn phải cung cấp ratingCount hoặc reviewCount.

ratingValue

Number (Số) hoặc Text (Văn bản)

Điểm xếp hạng chất lượng bằng số cho mục, có thể ở dạng số, phân số hoặc tỷ lệ phần trăm. (Ví dụ: "4", "60%" hoặc "6/10"). Nếu thang điểm rõ ràng (ví dụ: "4") thì thang điểm mặc định sẽ là 1 đến 5. Nếu bạn dự định sử dụng thang điểm khác, hãy sử dụng bestRatingworstRating.

Thuộc tính nên có
bestRating

Number

Giá trị cao nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Bạn chỉ phải cung cấp thuộc tính bestRating nếu hệ thống xếp hạng không theo thang điểm 5. Nếu bạn bỏ qua bestRating, giá trị mặc định sẽ là 5.

worstRating

Number

Giá trị thấp nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Bạn chỉ phải cung cấp thuộc tính worstRating nếu hệ thống xếp hạng không theo thang điểm 5. Nếu bạn bỏ qua worstRating, thì giá trị mặc định sẽ là 1.