Hồ sơ mạng xã hội

Hãy sử dụng thẻ đánh dấu trên trang web chính thức của bạn để thêm thông tin hồ sơ mạng xã hội của bạn vào Bảng tri thức trên Google. Bảng tri thức sẽ hiển thị thông tin hồ sơ mạng xã hội của bạn ở vị trí nổi bật trong một số kết quả Google Tìm kiếm.

Liên kết đến hồ sơ mạng xã hội

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về hồ sơ mạng xã hội của một người trong JSON-LD:

Dưới đây là ví dụ về các đường dẫn liên kết hiển thị trên SPAN dữ liệu có cấu trúc trong Microdata:

Nguyên tắc

Ngoài các nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúc, đánh dấu Hồ sơ mạng xã hội cũng phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Các hồ sơ mạng xã hội trong đánh dấu của bạn phải trùng với hồ sơ người dùng nhìn thấy trên trang đó.

Hồ sơ mạng xã hội mà Google hỗ trợ

Hãy sử dụng đánh dấu dữ liệu có cấu trúc được nhúng trong trang web công cộng của bạn để chỉ định hồ sơ mạng xã hội ưa thích của bạn. Bạn có thể chỉ định các loại hồ sơ mạng xã hội sau:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Myspace
 • Pinterest
 • SoundCloud
 • Tumblr

Bạn cũng có thể chỉ định các hồ sơ mạng xã hội khác, nhưng hiện chúng tôi chưa hiển thị các hồ sơ đó vào kết quả của Google Tìm kiếm.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn có thể xác định hồ sơ xã hội cho một Person (Người) hoặc Organization (Tổ chức). Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Thuộc tính bắt buộc
name

Text

Tên của người hoặc tổ chức đó.

sameAs

URL

Một URL hoặc một [chuỗi] URL cho (các) trang hồ sơ mạng xã hội chính thức của người hoặc tổ chức đó.

url

URL

URL cho trang web chính thức của người hoặc tổ chức đó.

Gửi phản hồi về...